INSTITUT FOR SKANDINAVISKE SPROG OG LITTERATURER
M N S EListe over alle BA kurser med kursusindhold

Grundkurser:


første semester

BBN-XFI11-101 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning --/
Indføring i filosofihistoriens store epoker, samt i nogle betydelige filosoffers virksomhed. Analyse af filosofiske værker, som har haft en betydelig indflydelse på samfunds- og humanvidenskabernes udvikling.

BBN-FLN11-101 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning --/
Teoretisk lingvistik – praktisk grammatik – sproglig etiket (normer og variationer). Synkron og diakron lingvistik. Syntese og analyse. Regler og love i sproget. Det generative princip og abstraktionen. Fonem og lyd, morfem og morf, leksem og ordform. Nul som analyseredskab. Sprogets dobbeltkarakter (lydlære og grammatik). Sætningen som ordstrukturers struktur. Betydning og sprogbrug.

BBN-FLI11-101 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 3 points)
/forudsætning --/
Oversigt over litteraturvidenskabens emne, fagområder, dens vigtigste begreber; den litterære teksts og de litterære teksttypers vigtigste aspekter, muligheder for den litterære tekstanalyse. Definition(er) på litteratur, kultur og litteratur, sprog og litteratur; litteraturvidenskab og dens opgave, litteraturvidenskabelige discipliner, forskellige litteraturvidenskabelige udgangspunkter, "skoler", forholdet mellem litteraturvidenskab og sprogvidenskab; tekst og litterær tekst; den litterære teksts struktur; de litterære teksters syntaktiske, semantiske, pragmatiske aspekter og deres analyse; den litterære teksts ydre og indre relationer (kultur og litterær diskurs; intertekstualitet); den litterære kommunikation; de litterære genrers problematik; teksttype og genre; spørgsmål til og muligheder for at skelne mellem genrer og definere dem; lyriske, narrative og dramatiske tekster.

BBN-SKD-101 Dansk 1A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning --/

BBN-SKN-101 Norsk 1A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning --/

BBN-SKS-101 Svensk 1A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning --/

BBN-SKD-102 Dansk 1B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning --/

BBN-SKN-102 Norsk 1B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning --/

BBN-SKS-102 Svensk 1B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning --/

BBN-SKD16-103 Dansk 1C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning --/

BBN-SKN16-103 Norsk 1C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning --/

BBN-SKS16-103 Svensk 1C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning --/

BBN-SKD16-104 Dansk 1D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning --/

BBN-SKN16-104 Norsk 1D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning --/

BBN-SKS16-104 Svensk 1D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning --/

BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning --/
Skandinaviens historie fra begyndelsen til 1500-tallet. De første mennesker i Skandinvien. Skriftlige kilder, kildernes klassifikation og evaluering. Vikingetiden. Vikingernes, normændenes og normannernes stater. Staternes stabilisering i Skandinavien. Feudalismens specielle nordiske udgave. Sociale strukturer i Skandinavien i det 12-13. århundrede. Danmarks førende rolle i Skandinavien, den økonomiske baggrund. Den Nordiske Union og Sveriges forsøg på at blive selvstændig.

BBN-SKA-151 De nordiske lande 1.
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning --/
De skandinaviske landes geografi. Samfundsforhold, statsform, økonomiske (industrielle og finansielle forhold), systemet i de offentlige institutioner, trafik og vejnet, kommunikation og medier, rets- og forsvarssystem.

BBN-SKA16-211 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning --/
Indledning i sprogvidenskab, oversigt over de nordiske sprogs lingvistik. De nordiske sprogs plads og karakteristikker blandt verdens andre sprog. Den almene lingvistiks grundbegreber: segmentel fonologi, fonetisk transkription (IPA og de enkelte nordiske transkriptionssystemer), komplementær distribution, distinktive og ikke-distinktive oppositioner, fonem og allofon, fonologisk transkription, allofoniske realisationer, fonemsystemets beskrivelse, overlapping og defektiv distribution, distinktive træk, begrebet ”natural class”. Prosodisk fonologi: fonotaktik, stavelsen, kvantitet, tryk, ”accent”, tonemer i svensk og norsk, stødet i dansk. Morfologi. Ordbøjning: paradigmer, ordstamme, bøjningsformer, morfosyntaktiske træk og kategorier, ordet (ordformer, morfosyntaktiske ord, leksemer), afledning, sammensætning, morfologiske regler, morfologiske segmenteringsproblemer, fonologiske, morfologiske og syntaktiske ”clitics”, oversigt over substantivbøjning, adjektivbøjning og verbernes bøjning, ordklasser, semantiske relationer, morfemmodellen.

BBN-SKA11-301 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 5 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning --/
Oversigt over den danske, svenske og norske litteratur- og idéhistories vigtigste epoker og hovedtendenser til slutningen af 1800-tallet: reformation, nationalromantik, skandinavisme, det moderne gennembrud, nyromantik, nyrealisme. Analysens hovedvægt ligger på de litteraturvidenskabelige, litteraturteoretiske skoler i Skandinavien.


andet semester

BBN-GER11-101 dan
(prøve, 3 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning --/

BBN-SKD16-105 Dansk 2A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-101-104 stærk/

BBN-SKN16-105 Norsk 2A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-101-104 stærk/

BBN-SKS16-105 Svensk 2A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-101-104 stærk/

BBN-SKD16-106 Dansk 2B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-101-104 stærk/

BBN-SKN16-106 Norsk 2B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-101-104 stærk/

BBN-SKS16-106 Svensk 2B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-101-104 stærk/

BBN-SKD16-107 Dansk 2C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-101-104 stærk/

BBN-SKN16-107 Norsk 2C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-101-104 stærk/

BBN-SKS16-107 Svensk 2C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-101-104 stærk/

BBN-SKD16-108 Dansk 2D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-101-104 stærk/

BBN-SKN16-108 Norsk 2D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-101-104 stærk/

BBN-SKS16-108 Svensk 2D
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 1 point, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-101-104 stærk/

BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKA-141 stærk/
Sveriges udtræden af Kalmarunionen; industriens og handelens udvikling; Vasa-dynastiens herredømme, Sveriges ledende rolle i Skandinavien; reformationen; Skandinavien og 30-års krigen; Svenske bestræbelser på at tilbageerobre stormagtspositionen i løbet af de næste århundreder; Forringelse af Danmarks rolle, Norges selvstændighed; den økonomiske og industrielle udvikling i det XIX-XX. århundrede; Skandinaviens internationelle rolle i det XX. århundrede.

BBN-SKA-152 De nordiske lande 2.
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKA-151 stærk/
De mindre kendte forhold i de skandinaviske landes natur, samfund og politik. Muligheden for at finde oplysninger om disse emner. Analyser af specielle, unikke og almindelige fænomener.

BBN-SKA18-212 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKA-211 stærk/
Syntaks. Syntaks og semantik. Den syntaktiske analyse, sætning, sætningsdele, formkategoriernes funktioner (subjekt, prædikat, objekt og adverbial), de vigtigste frasekategorier og deres strukturer, sætningstyper, sætningstypernes syntaktiske og semantiske funktioner (tema-rema), aktiv og passiv. Diderichsens sætningsskema og analysemulighederne. Glossematik. Begrebet betydning, grænselinjer mellem semantik og pragmatik.

BBN-SKA18-302 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 5 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKA-301 stærk/
Oversigt over den danske, svenske og norske litteratur- og idéhistories vigtigste epoker og hovedtendenser i det XX. århundrede: de modernistiske strømninger i begyndelsen af århundredet, de litterære tendenser under besættelsen og Anden Verdenskrig og de litterære hovedlinjer efter 1945 med udgangspunkt i analyse af bestemte lyriske, prosa- og dramatiske værker og/eller litteraturvidenskabelige tekster med særlig vægt på de nordiske litteraturteoretiske skoler.

BBN-SKD18-001 dan
(arbejdssprog: dansk)
/forudsætning --/

BBN-SKN18-001 dan
(arbejdssprog: norsk)
/forudsætning --/

BBN-SKS18-001 dan
(arbejdssprog: svensk)
/forudsætning --/Faglige kurser:


tredje semester

BBN-SKD16-201 Dansk 3A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/

BBN-SKN16-201 Norsk 3A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/

BBN-SKS16-201 Svensk 3A
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/

BBN-SKD16-202 Dansk 3B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/

BBN-SKN16-202 Norsk 3B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/

BBN-SKS16-202 Svensk 3B
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/

BBN-SKD16-203 Dansk 3C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/

BBN-SKN16-203 Norsk 3C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/

BBN-SKS16-203 Svensk 3C
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/

BBN-SKD16-221 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
Fonetik og fonologi. Vokal- og konsonantfonemernes manifestationer. /r/-påvirkning. De sekundære diftongers tolkningsmuligheder. "Consonant Gradation" i dansk. Stavelse, tryk og intonation. Stødets fonologi. Fonotaktik. Schwa-regler.

BBN-SKN16-221 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
Fonologi: fonetik og fonologi. De norske vokalers og konsonanters egenskaber og de distinktive træk. Morfologi: verbernes bøjning og de potentielle verbklasser. Substantivbøjning. Distribution. Fleksivkategorierne. Stammevarianter. Adjektivbøjning. Komparation. Orddannelse. De produktive orddannelsesmønstre.

BBN-SKS16-221 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
Fonologi og fonetik. Vokal- og konsonantsystem i svensk. Allofoner i svensk. De reducerede former. De vigtigste fonologiske regler. Fonotaktik. Det fonotaktiske system. Prosodi. Tryk, kvantitet og tonemer. Morfologi. Morfem. Orddannelse. De produktive ordannelsesmønstre. Oversigt over ordklassernes bøjningsmønstre.

BBN-SKD16-701 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
se BBN-SKD-221

BBN-SKN16-701 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
se BBN-SKN-221

BBN-SKS16-701 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
se BBN-SKS-221

BBN-SKD16-311 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
Dansk litteratur fra begyndelsen af det XX. århundrede til perioden efter Anden Verdenskrig. De vigtigste litterære strømninger (det folkelige gennembrud, modernismens anden fase, kulturradikalisme, mellemkrigstidens litteratur, Heretica, absurdisme, nyrealisme), de vigtigste forfattere og deres værker (Jeppe Åkjer, Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelycke, Hans Hartig Seedorff, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Karen Blixen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Christian Kampmann og Anders Bodelsen).

BBN-SKN16-311 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
Norsk litteratur fra begyndelsen af det XX. århundrede til perioden efter Anden Verdenskrig. De vigtigste litterære strømninger (nyrealisme, nyromantikken, naturalisme, impressionisme), de vigtigste forfattere og deres værker (K. Hamsun, S. Undset, S. Hoel, J. Falkberget, A. Øverland, A. Sandemose).

BBN-SKS16-311 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
Svensk litteratur fra begyndelsen af det XX. århundrede til perioden efter Anden Verdenskrig. De vigtigste litterære strømninger (borgerlig realisme, proletarlitteratur, ”statarskolan”, ”beredskapslitteratur”, modernisme, den moderne roman), de vigtigste forfattere og deres værker (Edith Södergran, Harry Martinsson, Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman, Martin Koch, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson).

BBN-SKD16-711 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
se BBN-SKD-311

BBN-SKN16-711 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
se BBN-SKN-311

BBN-SKS16-711 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
se BBN-SKS-311

BBN-SKA11-331 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 5 points, arbejdssprog: dansk, norsk, svensk)
/forudsætning BBN-SKD/SKN/SKS-001 stærk/
Semikommunikation i Skandinavien. Diakroni: fra urnordisk til de moderne skandinaviske sprog. De centrale skandinaviske sprogs (dansk, svensk, norsk) ortografiske, fonologiske, morfologiske, syntaktiske og semantiske sammenligning: fællestræk og forskelle. De ikke-centrale skandinaviske sprogs (islandsk, færøsk) interskandinaviske strategier. Låneordenes indbyggelse i de enkelte skandinaviske sprog. Det norske sprogs brorolle i semikommunikationen: årsager og forklaringer. De i Norden talte ikke-germanske sprogs situation. Det interskandinaviske kulturelle miljø.


fjerde semester

BBN-SKD16-204 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-201-203 stærk/

BBN-SKN16-204 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-201-203 stærk/

BBN-SKS16-204 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-201-203 stærk/

BBN-SKD16-205 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-201-203 stærk/

BBN-SKN16-205 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-201-203 stærk/

BBN-SKS16-205 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-201-203 stærk/

BBN-SKD16-206 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-201-203 stærk/

BBN-SKN16-206 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-201-203 stærk/

BBN-SKS16-206 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-201-203 stærk/

BBN-SKD16-222 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-221 stærk/
Morfologi: substantivbøjning (fonologiske og morfologiske tolkninger), distribution, forudsigelsesmuligheder, adjektivbøjning, gradbøjning. Verbets morfologi. De produktive orddannelser. Sammensætninger. Syntaks: passivkonstruktionernes syntaktiske og semantiske karakteristikker. Tempus i dansk. Kongruensproblemer mellem substantiverne og verberne. Refleksivitet i dansk. V-V konstruktioner. Konjunktioner. Ordstillingsregler i hoved- ogbisætningerne. Adverbier. Elliptiske konstruktioner. Diderichsens sætningsskæma. Modeller.

BBN-SKN16-222 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-221 stærk/
Syntaks. Passivkonstruktionerne og deres syntaktiske og semantiske beskrivelse. Tempus i dansk. Refleksivitet: sin vs. hans/hendes. Subjektets plads i sætningen. Ordstilling i hovedsætning og bisætning. Adverbialerne i sætningen. Slettelsesregler. Elliptiske konstruktioner. Diderichsens sætningsskæma og frasestrukturen. Sætningstyper og sammensatte sætninger. Modus, tempus og aspekt. Semantiske grundbegreber, betydningens beskrivelse og talehandlinger.

BBN-SKS16-222 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-221 stærk/
Ordstrukturtyper. Syntaktiske fraser. Ledtyper. Sætningsregler. Kongruens. Subjektets rolle. Refleksivitet. Sætningstyper. Ordstilling i hoved- og bisætninger. Diderichsens sætningsskema. De hypotaktiske bisætningerstyper. Hypotaktiske bisætninger med hovedsætningsordstilling.Grundlæggende ordstillingsregler i svensk. Tempus, modalitet, aspekt.Passivkonstruktioner. Semantik. Det sproglige tegn. Relationer mellem det sproglige tegn og betydningen. Pragmatik. Ytringen. Talehandlingen.

BBN-SKD16-702 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-701 stærk/
se BBN-SKD-222

BBN-SKN16-702 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-701 stærk/
se BBN-SKN-222

BBN-SKS16-702 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-701 stærk/
se BBN-SKS-222

BBN-SKD16-312 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
Det moderne gennembruds danske litteratur fra 1870 til 1900. De vigtigste litterære strømninger (naturalisme, symbolisme), de vigtigste forfattere og deres værker (Georg Brandes, Jens Peter Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg).

BBN-SKN16-312 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
Det moderne gennembruds norske litteratur fra 1870 til 1900. De vigtigste litterære strømninger (realisme, naturalisme, moraldebat og emancipation), de vigtigste forfattere og deres værker (H. Ibsen, B. Bjørnson, A. Kielland, J. Lie, A. Skram).

BBN-SKS16-312 dan
(prøve, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
Det moderne gennembruds svenske litteratur fra 1880 til 1910. De vigtigste litterære strømninger (Det unga Sverige, naturalisme, 1900-tallet), de vigtigste forfattere og deres værker (August Strindberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg).

BBN-SKD-712 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
se BBN-SKD-312

BBN-SKN-712 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
se BBN-SKN-312

BBN-SKS-712 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
se BBN-SKS-312

BBN-SKA11-341 dan
(prøve, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: dansk, norsk, svensk)
/forudsætning BBN-SKD/SKN/SKS-001 stærk/
Oversigt over fællestendenser og afvigelser i de tre nordiske landes litteratur, samt over de vigtigste strømninger i Danmarks, Norges og Sveriges idéhistorie fra 1800-tallet til 1960-tallet.

BBN-SKA11-721 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 4 points, arbejdssprog: dansk, norsk, svensk)
/forudsætning BBN-SKD/SKN/SKS-001 stærk/
se BBN-SKA-341


femte semester

BBN-SKD16-741 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-204-206 stærk/

BBN-SKN16-741 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-204-206 stærk/

BBN-SKS16-741 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-204-206 stærk/

BBN-SKD16-742 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-204-206 stærk/

BBN-SKN16-742 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-204-206 stærk/

BBN-SKS16-742 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-204-206 stærk/

BBN-SKA16-231 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKD/SKN/SKS-001 stærk/
Nordens ældste kulturkilder. Ældre urdnordisk: de germanske runer,runeteorier, ortografi og fonologi. Indskriftsanalyser.Yngre urnordisk: synkopetiden og vikingetiden. De skandinaviske runer: ortografi og fonologi. Ydre og indre lingvistisk.Østnordisk og vestnordisk. Norrøn vs. dansk og svensk. Det latinske alfabets fremkomst i Skandinavien.

BBN-SKA16-731 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKD/SKN/SKS-001 stærk/
se BBN-SKD-231

BBN-SKD16-313 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
Den danske litteratur i 1800-tallet. De vigtigste litterære strømninger (romantikken, poetisk realisme, biedermeier), de vigtigste forfattere og deres værker (Henrik Steffens, Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Christian Winther, N. F. S. Grundtvig, P. M. Møller, St. St. Blicher, H. C. Andersen, B. S. Ingemann, S. Kierkegaard).

BBN-SKN16-313 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
Den norske litteratur i 1800-tallet. De vigtigste litterære strømninger (det nationale gennembrud, samling af folkedigtning, den nynorske sprogdebat), de vigtigste forfattere og deres værker (H. Wergeland, J. S. C. Welhaven, I. Aasen, J. Moe, P. C. Asbjørnsen, C. Collett).

BBN-SKS16-313 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
Svensk litteratur i 1800-tallet. De vigtigste litterære strømninger (romantikken, ”fosforisterna”, ”göticismen”, realismen), de vigtigste forfattere og deres værker (P. D. A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, C. J. L. Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Viktor Rydberg, Johan Ludvig Runeberg, Carl Snoilsky).

BBN-SKD16-713 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
se BBN-SKD-313

BBN-SKN16-713 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
se BBN-SKN-313

BBN-SKS16-713 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 3 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
se BBN-SKS-313

BBN-SKA11-351 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk, norsk, svensk)
/forudsætning BBN-SKD/SKN/SKS-001 stærk/
Fællesskandinavisk kultur - nationale kulturer. Kunsthistorisk oversigt - musik, billedkunst, arkitektur, design og film i Skandinavien, de vigtigste repræsentanter på disse områder. Kunst- og kulturmøde inden og uden for Skandinavien. Det kulturelle samarbejde i Norden fra skandinavisme til dagens institutioner i det Nordiske Råd.


sjette semester

BBN-SKD16-751 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-741-742 stærk/

BBN-SKN16-751 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-741-742 stærk/

BBN-SKS16-751 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-741-742 stærk/

BBN-SKD16-752 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-741-742 stærk/

BBN-SKN16-752 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-741-742 stærk/

BBN-SKS16-752 dan
(kursuskarakter, 2 timer om ugen, 4 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-741-742 stærk/

BBN-SKA16-232 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKA-231 stærk/
Yngre middeldansk, mellomnorsk, yngre fornsvenska. Hansaforbundet. Birgittebevægelsen. Reformationen i Skandinavien. På vej mod de moderne standardsprog. I. 1523-1607 Danmark: latinsk og tysk påvirkning. Skriftsnormens problemer. Den danske bibeloversættelse (Christian d. 3. Bibel). Norge: den norrøne traditions tilbagegang. Statsadministrationens sprogformer. Begyndelsen af konflikten mellem dansk som prestigesprog og de talte norske dialekter. Norvegismernes lag. Sverige. Gustav Vasas tid. Religiøs litteratur. Olaus og Laurentius Petri og Laurentius Andrae. Tyske og franske sproglige påvirkninger. Det konsoliderede Riksmål. III. 1700-1814 Danmark: sprogtilstande i landet. Norge: den norske nationale bevægelse i begyndelsen af 1700-tallet. Normaliseringstendenser. Litteratur på folkesprog. Norske ordlister, de norske grammatikere. Topografier. Sverige: O. von Dalin, C. von Linne, J. Ihre og deres lingvistiske virksomhed. Det Svenske Akademis rolle. 1814 Norge: den sproglige udvikling mellem 1814-1830. På vej mod norvegiseringen af det skrevne sprog (H. Wergeland). Romantikken som sprogligt gennembrud i 1840 årene (Asbjørnsen og Moe). Ivar Aasens og Knud Knudsens virksomhed: revolution eller evolution. ”Skandinavismens” påvirkning på de enkelte skandinaviske sprogs udviklinger. Norske retskrivningsreformer fra 1839 til vore dage. Norges officielle tosprogethed. Danmark, Island, Færøerne: en kort indføring.

BBN-SKA11-732 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKA-731 stærk/
se BBN-SKA-232

BBN-SKD16-314 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
Den danske litteratur i 1700-tallet. De vigtigste litterære strømninger (oplysningstiden, klassicismen, rokokokulturen, førromantikken, litterære selskaber), de vigtigste forfattere og deres værker (Ludvig Holberg, J. S. Sneedorff, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald). Kort oversigt over den nyeste danske litteratur.

BBN-SKN16-314 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
Den norske litteratur i 1700-tallet. De vigtigste litterære strømninger (oplysningstiden, klassicismen, litterære selskaber), de vigtigste forfattere og deres værker (H. A. Brorson, L. Holberg, Det Norske Selskab og J. H. Wessel, J. Ewald, E. Storm). Kort oversigt over den nyeste norske litteratur.

BBN-SKS16-314 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
Litteraturhistorisk oversigt over den svenske litteratur i 1700-tallet. De vigtigste strømninger (oplysningstiden, klassicismen, ”tankebyggar orden”, rokoko, ”gustaviansk poesi”, førromantikken), de vigtigste forfattere og deres værker (Olof von Dalin, Hedwig Charlotta Nordenflycht, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jacob Wallenberg, Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Carl Gustaf af Leopold, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Frans Michael Franzén). Kort oversigt over den svenske litteratur før og efter moderniteten.

BBN-SKD16-714 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 4 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-001 stærk/
se BBN-SKD-314

BBN-SKN16-714 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 4 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-001 stærk/
se BBN-SKN-314

BBN-SKS16-714 dan
(kursuskarakter, 1 time om ugen, 4 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-001 stærk/
se BBN-SKS-314

BBN-SKA16-361 dan
(prøve, 1 time om ugen, 2 points, arbejdssprog: ungarsk)
/forudsætning BBN-SKD/SKN/SKS-001 stærk/
Begrebet oldnordisk litteratur og de historiske tidsaldre. Skriftlighedens og den middelalderlige kulturs udbredelse hos nordgermanerne. Kort indføring i oldnordisk mytologi. Eddadigtenes tilblivelse og deres historiske lag: mytologisk epik, gnomisk digtning, vikingetidens heltedigtning, digte om burgunderne og hunnerne. Metriske og stilistiske karateristikker i Eddadigtene. Thulrens skikkelse og digtningens tilblivelse i den oldislandske kultur. Skjaldedigtningens begyndelse. Egill Skallagrímssons digteriske bidrag. Harald Hårfagers, Håkon jarls og Erik Blodøkses skjalde. Snorri Sturlusons livsværk. Skjaldeversemålenes metriske og stilistiske karakteristikker. Prosalitteraturens og den videnskabelige litteraturs begyndelse. Bispesagaer. ”Landnamenes” prosalitteratur. Kongesagaer og de dertil knyttede historiske litteratur. Islændingesagaerne. Fornaldarsagaerne og de dertil knyttede genrer. Oversættelseslitteraturen. Forbindelser mellem den høviske litteratur i Europa og Island. Sagaernes formalle og stilistiske karakteristikker.

BBN-SKD-901 dan
(opgave, 4 points, arbejdssprog: dansk)
/forudsætning --/

BBN-SKN-901 dan
(opgave, 4 points, arbejdssprog: norsk)
/forudsætning --/

BBN-SKS-901 dan
(opgave, 4 points, arbejdssprog: svensk)
/forudsætning --/

BBN-SKD-902 dan
(arbejdssprog: dansk)
/forudsætning BBN-SKD-901 svag/

BBN-SKN-902 dan
(arbejdssprog: norsk)
/forudsætning BBN-SKN-901 svag/

BBN-SKS-902 dan
(arbejdssprog: svensk)
/forudsætning BBN-SKS-901 svag/