SKANDINÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK TANSZÉKE
D N S EA teljes BA tanegységlista tantárgyleírásokkal

Alapozó szakasz:


1. félév

BBN-XFI11-101 Filozófiatörténet
(kollokvium, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/
Bevezetés a filozófiatörténet nagy korszakaiba, és azon belül néhány kiemelkedő filozófus munkásságába. Filozófiai művek tanulmányozása, melyek a társadalom- és a bölcsésztudományok fejlődésére meghatározó befolyással bírtak.

BBN-FLN11-101 A nyelvtudomány alapjai
(kollokvium, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/
Elméleti nyelvészet - praktikus nyelvtan - nyelvi illemtan (norma és változatok). Szinkrón és diakrón nyelvészet. Szintézis és analízis. Szabály és törvény a nyelvben. A generatív elv és az absztrakció. Fonéma és hang, morféma és morf, lexéma és szóalak. A zérus mint elemzési eszköz. A nyelv kettős tagoltsága (hangtan és nyelvtan). A mondat mint szószerkezetek szerkezete. Jelentés és nyelvhasználat.

BBN-FLI11-101 Az irodalomtudomány alapjai
(kollokvium, heti 2 óra, 3 kredit)
/előfeltétel: --/
Általános áttekintés az irodalomtudomány tárgyáról, részterületeiről, a legfontosabb fogalmakról; az irodalmi szöveg és szövegfajták legfontosabb aspektusai, az irodalmi szövegelemzés lehetőségei. Az ‘irodalom’ meghatározása(i), kultúra és irodalom, nyelv és irodalom; az irodalomtudomány és feladatköre, irodalomtudományi diszciplínák, különböző irodalomtudományi megközelítésmódok, „iskolák”, irodalomtudomány és nyelvtudomány kapcsolata; szöveg és irodalmi szöveg; irodalmi szövegek struktúrája; irodalmi szövegek szintaktikai, szemantikai, pragmatikai aspektusai és elemzésük; az irodalmi szöveg külső és belső viszonyrendszere (a kultúra és az irodalmi diszkurzus; intertextualitás); az irodalmi kommunikáció; az irodalmi műnemek és műfajok problematikája; szövegfajta és műfaj; a műfajok megkülönböztetésének és meghatározásának kérdései és lehetőségei; lírai, narratív és drámai szövegek.

BBN-SKD-101 Dán nyelv 1A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/

BBN-SKN-101 Norvég nyelv 1A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/

BBN-SKS-101 Svéd nyelv 1A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/

BBN-SKD-102 Dán nyelv 1B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/

BBN-SKN-102 Norvég nyelv 1B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/

BBN-SKS-102 Svéd nyelv 1B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/

BBN-SKD16-103 Dán nyelv 1C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/

BBN-SKN16-103 Norvég nyelv 1C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/

BBN-SKS16-103 Svéd nyelv 1C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/

BBN-SKD16-104 Dán nyelv 1D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/

BBN-SKN16-104 Norvég nyelv 1D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/

BBN-SKS16-104 Svéd nyelv 1D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/

BBN-SKA-141 Skandinávia története 1.
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/
Skandinávia története a kezdetektől a XVI. századig. Az első emberek Skandinávia életében. A korabeli írásbeliség forrásai, a források rangsorolása, értékelése. A vikingkor. Viking – norvég – normann utódállamok. A skandináv államalakulatok megszilárdulása. Sajátos skandináv “feudalizmus”. Társadalmi berendezkedés a XII.-XIII. századi Skandináviában. Dánia skandináviai vezető szerepének kialakulása, a folyamat gazdasági okai. A skandináv egység kialakulása. Svédország kísérletei a Kalmar-i Unióból való kilépésre.

BBN-SKA-151 Skandináv országismeret 1.
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/
A skandináv országok természeti viszonyai, társadalmi berendezkedése, államformája, gazdasági (ipari és financiális) viszonyai, társadalmi intézményrendszere, közlekedés- és útviszonyai, kommunikációs és tájékoztatási eszközei, jogszolgáltatási és jogérvényesítési intézményei, honvédelme.

BBN-SKA16-211 Bevezetés a skandináv nyelvtudományba 1.
(kollokvium, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/
Bevezetés az általános és a skandináv nyelvészet alapjaiba. A később következő egyes skandináv nyelvek leíró nyelvtanának megalapozása. A skandináv nyelvek elhelyezése és sajátosságai a nyelvek világában. Általános nyelvészeti fogalmak megismerése: Szegmentális fonológia: a fonetikai átírás (IPA és a skandináv nemzeti átírási rendszerek), a komplementáris disztribúció, distinktív és nem-distinktív oppozíciók, fonéma és allofón, a fonológiai átírás, allofónikus (realizációs) szabályok, a fonématár felállításának elvei, overlapping és defektív disztribúció, a megkülönböztető jegyek, a természetes osztály fogalma. Szupraszegmentális fonológia: fonotaktika, a szótag problémája, kvantitás, hangsúly, az "accent" fogalma, a svéd/norvég tonémák és a dán stød, intonáció. Morfológia. Szóragozás: paradigma, tő, ragozási formatívumok, morfoszintaktikai jegyek és kategóriák, a szó (szóforma, morfoszintaktikai szó, lexéma), szóképzés, szóösszetétel, szegmentális formatívumok, morfológiai szabályok, morfológiai szegmentálási problémák, a szintaktikai és a fonológiai kritériumok között: a klitikumok problémája,a közönséges morfoszintaktikai kategóriák (főnévragozás, melléknévragozás, igeragozás) áttekintése, a szóosztályok és a szemantikai kapcsolatok, a morféma modell.

BBN-SKA11-301 Bevezetés a skandináv irodalomtudományba 1.
(kollokvium, heti 2 óra, 5 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/
A dán, a svéd, a norvég irodalom- és szellemtörténet fő korszakainak és tendenciáinak áttekintése a XIX. század végéig: a reformáció, a nemzeti romantika, a skandinavizmus, a „Modern áttörés“, az újromantika, az újrealizmus. Az elemzés elsősorban a Skandináviában, ill. az egyes skandináv országokban megjelenő irodalomtudományi, irodalomelméleti iskolákra helyezi a hangsúlyt.


2. félév

BBN-GER11-101 Germán nyelvek és kultúrák
(kollokvium, heti 3 óra, 4 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/
A germán nyelvek körébe sorolt nyelvek és kultúrák sajátosságai, áttekités a germán nyelvek, az indoeurópai nyelvek történetéről, szerkezetéről,az összehasonlító nyelvészet módszereiről, a germán nyelvek diakrón struktúráiról. A germanisztika segédtudományai. A német nyelvészet alapvető terminológiája és összefüggésrendszere. Áttekintést kapnak a germán nyelvű kultúrák főbb sajátosságairól, történetük egyes szakaszairól. A germanisztikai irodalomtudomány sajátosságai, tárgya, kialakulása, a német, a németalföldi és a skandináv irodalom alakulástörténete, főbb korszakai, korszakolási kérdései és az interkulturális mozzanatok, kölcsönhatások.

BBN-SKD16-105 Dán nyelv 2A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-101-104 erős/

BBN-SKN16-105 Norvég nyelv 2A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-101-104 erős/

BBN-SKS16-105 Svéd nyelv 2A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-101-104 erős/

BBN-SKD16-106 Dán nyelv 2B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-101-104 erős/

BBN-SKN16-106 Norvég nyelv 2B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-101-104 erős/

BBN-SKS16-106 Svéd nyelv 2B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-101-104 erős/

BBN-SKD16-107 Dán nyelv 2C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-101-104 erős/

BBN-SKN16-107 Norvég nyelv 2C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-101-104 erős/

BBN-SKS16-107 Svéd nyelv 2C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-101-104 erős/

BBN-SKD16-108 Dán nyelv 2D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-101-104 erős/

BBN-SKN16-108 Norvég nyelv 2D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-101-104 erős/

BBN-SKS16-108 Svéd nyelv 2D
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 1 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-101-104 erős/

BBN-SKA-142 Skandinávia története 2.
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKA-141 erős/
Svédország kilépése a Kalmar-i Unióból; ipari és kereskedelmi fejlődés; a Vasa-ház uralkodása, Svédország vezető szerepe Skandináviában; a reformáció; Skandinávia és a 30-éves háború; Svéd törekvések a nagyhatalmi pozíció visszaszerzésére a következő évszázadok során; Dánia szerepének csökkenése, Norvégia önállósodása; gazdasági és ipari fejlődés a XIX. és XX. században; Skandinávia nemzetközi szerepe a XX. században.

BBN-SKA-152 Skandináv országismeret 2.
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKA-151 erős/
A skandináv országok kevésbé ismert természeti, társadalmi, politikai viszonyai és intézményrendszere. A felsorolt témákkal kapcsolatos ismeretszerzés lehetőségeinek felvázolása. A speciális, egyedi és általános jelenségek elemzése.

BBN-SKA18-212 Bevezetés a skandináv nyelvtudományba 2.
(kollokvium, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKA-211 erős/
Szintaxis. Szintaxis és szemantika, a szintaktikai elemzés, mondat és mondatrész, a formakategóriák funkciói (alany, állítmány, tárgy, határozó), a fontosabb fráziskategóriák és felépítésük, mondattípusok, a mondatrész elhelyezkedésének szintaktikai és szemantikai funkciói (téma/réma), aktívum és passzívum. A Diderichsen-féle mondatvázas elemzés lehetőségei, a glosszematikus iskola tanításai. A jelentés fogalma, a szemantika és a pragmatika határvonala.

BBN-SKA18-302 Bevezetés a skandináv irodalomtudományba 2.
(kollokvium, heti 2 óra, 5 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKA-301 erős/
A dán, a svéd, a norvég irodalom és szellemtörténet XX. századi főbb tendenciáinak áttekintése: a század eleji modernista áramlatoknak, a II. világháború és az ellenállás korszakának, valamint az 1945 utáni irodalmi törekvéseknek az elemző bemutatása egy-egy választott lírai, prózai vagy drámai mű, és/vagy irodalomelméleti szövegrészlet alapján, különös tekintettel a mai skandináv irodalomelméleti iskolákra.

BBN-SKD18-001 Alapvizsga (dán)
(munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/

BBN-SKN18-001 Alapvizsga (norvég)
(munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/

BBN-SKS18-001 Alapvizsga (svéd)
(munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/Törzsképzési szakasz:


3. félév

BBN-SKD16-201 Dán nyelv 3A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/

BBN-SKN16-201 Norvég nyelv 3A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/

BBN-SKS16-201 Svéd nyelv 3A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/

BBN-SKD16-202 Dán nyelv 3B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/

BBN-SKN16-202 Norvég nyelv 3B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/

BBN-SKS16-202 Svéd nyelv 3B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/

BBN-SKD16-203 Dán nyelv 3C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/

BBN-SKN16-203 Norvég nyelv 3C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/

BBN-SKS16-203 Svéd nyelv 3C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/

BBN-SKD16-221 Dán leíró nyelvészet 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
Fonetika és fonológia: a magán- és mássalhangzó-fonémák realizációs szabályai. Az /r/ fonéma hatása a magánhangzókra. A másodlagos diftongusok interpretációs lehetőségei. A "Consonant Gradation" jelensége. A szótag fogalma. A stød fonológiája. Hangsúly és hanglejtés. Fonotaktikai szabályok. Schwa-szabályok.

BBN-SKN16-221 Norvég leíró nyelvészet 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
Fonológia: A fonetika és a fonológia megkülönböztetése. A norvég magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztető jegyei, sajátosságai.Morfológia. Igeragozás. Lehetséges igeosztályok. Főnévragozás. Disztribúció. Flexiós- és ragos végződések. Tőváltakozás. A melléknevek ragozása. A melléknevek fokozása. Szóképzés. A termékeny szóképzési minták.

BBN-SKS16-221 Svéd leíró nyelvészet 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
Fonológia, fonetika. A svéd magánhangzók és mássalhangzók rendszerének áttekintése. Allofónok a svéd nyelvben. Redulkált formák a beszélt nyelvben. Fontosabb fonológiai szabályok. A svéd nyelv fonotaktikai rendszere. A svéd nyelv prozódiai sajátosságai – hangsúly, kvantitás, intonáció. A tonémák. Morfológia. Morfémák. Szóalkotás. A termékeny szóalkotási minták. A különböző szófajok ragozási mintáinak áttekintése.

BBN-SKD16-701 Dán leíró nyelvészet 1B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
ld. BBN-SKD-221

BBN-SKN16-701 Norvég leíró nyelvészet 1B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
ld. BBN-SKN-221

BBN-SKS16-701 Svéd leíró nyelvészet 1B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
ld. BBN-SKS-221

BBN-SKD16-311 Dán irodalom 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a dán irodalom fontosabb irányzatairól a XX. század elejétől a második világháború utáni évekig (a népi áttörés, a modernizmus második szakasza, kultúrradikalizmus, a két világháború közötti időszak irodalma, Heretica, abszurdizmus, újrealizmus), a jelentősebb szerzők munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése (Jeppe Åkjer, Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelycke, Hans Hartig Seedorff, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Karen Blixen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Christian Kampmann és Anders Bodelsen).

BBN-SKN16-311 Norvég irodalom 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a norvég irodalom fontosabb irányzatairól (”nyrealisme”, ”nyromantikken”, naturalizmus, impresszionizmus) a XX. század elejétől a második világháború utáni évekig, a jelentősebb szerzők (K. Hamsun, S. Undset, S. Hoel, J. Falkberget, A. Øverland, A. Sandemose) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.

BBN-SKS16-311 Svéd irodalom 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a svéd irodalom fontosabb irányzatairól a XX. század elejétől a második világháború utáni évekig, a jelentősebb irányzatok (polgári realizmus, proletárirodalom, “statarskolan”, “beredskapslitteratur”, modernizmus, modern regény), illetve szerzők (Edith Södergran, Harry Martinsson, Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman, Martin Koch, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.

BBN-SKD16-711 Dán irodalom 1B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
ld. BBN-SKD-311

BBN-SKN16-711 Norvég irodalom 1B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
ld. BBN-SKN-311

BBN-SKS16-711 Svéd irodalom 1B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
ld. BBN-SKS-311

BBN-SKA11-331 Interskandináv kommunikáció
(kollokvium, heti 2 óra, 5 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-001 erős/
A szemikommunikáció Skandiáviában. A diakrón kapcsolat: a proto-skandinávtól a mai skandináv nyelvállapotig. A központi skandináv nyelvek (dán, norvég, svéd) ortográfiai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai és szemantikai összehasonlító vizsgálata: egyezések és különbözőségek. A nem-központi skandináv nyelvek (feröeri, izlandi) interskandináv stratégiái. A kölcsönszavak beépülésének módjai az egyes skandináv nyelvek szókincsébe: a spontán integráció és a felülről való korlátozás tendenciái. A norvég nyelv híd szerepe a skandináv szemikommunikációban: okok és magyarázatok. A nem-skandináv eredetű Skandináviában beszélt nyelvek helyzete. Az általános interskandináv kulturális körkép jellemzői.


4. félév

BBN-SKD16-204 Dán nyelv 4A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-201-203 erős/

BBN-SKN16-204 Norvég nyelv 4A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-201-203 erős/

BBN-SKS16-204 Svéd nyelv 4A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-201-203 erős/

BBN-SKD16-205 Dán nyelv 4B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-201-203 erős/

BBN-SKN16-205 Norvég nyelv 4B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-201-203 erős/

BBN-SKS16-205 Svéd nyelv 4B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-201-203 erős/

BBN-SKD16-206 Dán nyelv 4C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-201-203 erős/

BBN-SKN16-206 Norvég nyelv 4C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-201-203 erős/

BBN-SKS16-206 Svéd nyelv 4C
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-201-203 erős/

BBN-SKD16-222 Dán leíró nyelvészet 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-221 erős/
Morfológia: főnévragozás (fonológiai és morfológiai megfontolások), disztribúció, előrejelzési lehetőségek, melléknévragozás, fokozás, az ige morfológiája, a produktív szóképzési és szóösszetételi szabályok.Szintaxis: a passzív szerkezetek szintaktikai és szemantikai jellemzői. Az igeidők használata. Kongruencia problémák a főnévi csoporton belül a főnév és az ige között. A reflexivitás a dánban. A kettős igei konstrukciók. Konjukciók. Szórend a fő- és mellékmondatban. A határozók helyzete. Elliptikus szerkezetek. A Diderichsen-féle mondatelemzés. Modellek.

BBN-SKN16-222 Norvég leíró nyelvészet 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-221 erős/
Szintaxis. A passzívum alakjai és ezek szintaktikai-szemantikai jellemzése. Az igeidők problémája. A reflexivitásproblémája: sin vs. hans/hennes. Az alany szerepe a mondatban. A szórend: főmondatban, mellékmondatban. A határozók helye. Törlési szabályok. Elliptikus. szerkezetek. A Diderichsen-féle mondatvázas elemzés, illetve a frázisszerkezet összevetése, mondattípusok, összetett mondatok Modus, tempus, aspektus. Szemantikai alapfogalmak, a jelentés körülírása, beszédaktusok.

BBN-SKS16-222 Svéd leíró nyelvészet 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-221 erős/
Szószerkezettípusok. Szintaktikai frázisok. Mondatrészek. Törlési szabályok. Egyeztetés. Az alany szerepe. Reflexivitás. Mondatfajták. A főmondat és a mellékmondat szórendje. A Diderichsen-féle mondatvázas elemzés. Az alárendelő mellékmondatok típusai. Főmondat szórendű alárendelő mellékmondatok. Alapelvek a svéd mondatszórendben. Tempus, modalitás, aspektus. Passzívszerkezetek. Szemantika. A nyelvi jel. A nyelvi jel és jelentés összefüggései. Pragmatika. A megnyilatkozás, a beszédaktus.

BBN-SKD16-702 Dán leíró nyelvészet 2B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-701 erős/
ld. BBN-SKD-222

BBN-SKN16-702 Norvég leíró nyelvészet 2B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-701 erős/
ld. BBN-SKN-222

BBN-SKS16-702 Svéd leíró nyelvészet 2B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-701 erős/
ld. BBN-SKS-222

BBN-SKD16-312 Dán irodalom 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a dán irodalom fontosabb irányzatairól 1870-tól 1900-ig, azaz a „Modern áttörés” korszakáról, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (naturalizmus, szimbolizmus), egyes szerzők munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése (Georg Brandes, Jens Peter Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg).

BBN-SKN16-312 Norvég irodalom 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a norvég irodalom fontosabb irányzatairól 1870-től 1905-ig, azaz a „Modern áttörés” korszakáról, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (Modern áttörés, realizmus, naturalizmus, ”moraldebatt”, emancipáció), egyes szerzők (H. Ibsen, B. Bjørnson, A. Kielland, J. Lie, A. Skram) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.

BBN-SKS16-312 Svéd irodalom 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a svéd irodalom fontosabb irányzatairól 1880-tól 1910-ig, azaz a „Modern áttörés” korszakáról, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (“Det unga Sverige “, naturalizmus, “nittiotalet”), egyes szerzők (August Strindberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.

BBN-SKD-712 Dán irodalom 2B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
ld. BBN-SKD-312

BBN-SKN-712 Norvég irodalom 2B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
ld. BBN-SKN-312

BBN-SKS-712 Svéd irodalom 2B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
ld. BBN-SKS-312

BBN-SKA11-341 Skandináv irodalom- és szellemtörténeti áttekintés A
(kollokvium, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-001 erős/
Átfogó áttekintés a három fő skandináv irodalom közös és eltérő tendenciáiról, irányzatairól, Dánia, Norvégia és Svédország szellemtörténetének fontosabb irányzatairól a XIX. századtól az 1960-as évekig.

BBN-SKA11-721 Skandináv irodalom- és szellemtörténeti áttekintés B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 4 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-001 erős/
ld. BBN-SKA-341


5. félév

BBN-SKD16-741 Dán nyelv 5A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-204-206 erős/

BBN-SKN16-741 Norvég nyelv 5A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-204-206 erős/

BBN-SKS16-741 Svéd nyelv 5A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-204-206 erős/

BBN-SKD16-742 Dán nyelv 5B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-204-206 erős/

BBN-SKN16-742 Norvég nyelv 5B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-204-206 erős/

BBN-SKS16-742 Svéd nyelv 5B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-204-206 erős/

BBN-SKA16-231 Skandináv nyelvtörténet 1A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-001 erős/
Korai források Észak kulturviszonyaról. A proto-skandináv nyelvállapot és forrásai. A germán rúnák: rúnaelméletek, rúna-ortográfia és fonológia. Rúnaelemzések. A közskandináv nyelvállapot. A bonthatóság kérdése: szinkópa-korszak, vikingkor. A skandináv rúnák: rúna-ortográfia és fonológia. Külső és belső nyelvészeti megközelítések. A keleti-skandináv vs. nyugati-skandináv nyelvek szembenállása. Az norrön/ósvéd-ódán nyelvállapot. A latinbetűs írás megjelenése Skandináviában.

BBN-SKA16-731 Skandináv nyelvtörténet 1B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-001 erős/
ld. BBN-SKD-231

BBN-SKD16-313 Dán irodalom 3A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a dán irodalom fontosabb irányzatairól a XIX. században, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (romantika, poætikus realiymus, biedermeier), egyes szerzők munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése (Henrik Steffens, Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Christian Winther, N. F. S. Grundtvig, P. M. Møller, St. St. Blicher, H. C. Andersen, B. S. Ingemann, S. Kierkegaard).

BBN-SKN16-313 Norvég irodalom 3A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a norvég irodalom fontosabb irányzatairól a XIX. században, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (”det nasjonale gjennombruddet”, a népköltészeti feltárása, vita a ”nynorsk” nyelvről), egyes szerzők (H. Wergeland, J. S. C. Welhaven, I. Aasen, J. Moe, P. C. Asbjørnsen, C. Collett) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.

BBN-SKS16-313 Svéd irodalom 3A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a svéd irodalom fontosabb irányzatairól a XIX. században, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (romatika, “fosforisterna”,“göticismen”, realizmus), egyes szerzők (P. D. A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, C. J. L. Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Viktor Rydberg, Johan Ludvig Runeberg, Carl Snoilsky) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése.

BBN-SKD16-713 Dán irodalom 3B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
ld. BBN-SKD-313

BBN-SKN16-713 Norvég irodalom 3B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
ld. BBN-SKN-313

BBN-SKS16-713 Svéd irodalom 3B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
ld. BBN-SKS-313

BBN-SKA11-351 Skandinávia kultúrtörténete A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-001 erős/
Közös skandináv kultúra – nemzeti kultúrák. Művészettörténeti áttekintés – a skandináv zene, képzőművészet, építészet, formatervezés, filmművészet jelentős képviselőinek bemutatása. Az egyes skandináv országok művészetének kölcsönhatásai a Skandinávián belül és a Skandinávia határain kívüli kultúrákra. Skandináv kulturális együttműködés a Skandinavizmustól az Északi Tanács intézményeiig.


6. félév

BBN-SKD16-751 Dán nyelv 6A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-741-742 erős/

BBN-SKN16-751 Norvég nyelv 6A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-741-742 erős/

BBN-SKS16-751 Svéd nyelv 6A
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-741-742 erős/

BBN-SKD16-752 Dán nyelv 6B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-741-742 erős/

BBN-SKN16-752 Norvég nyelv 6B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-741-742 erős/

BBN-SKS16-752 Svéd nyelv 6B
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-741-742 erős/

BBN-SKA16-232 Skandináv nyelvtörténet 2A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKA-231 erős/
Az yngre-middeldansk, a mellomnorsk és az yngre fornsvenska nyelvállapot külső és belső nyelvészete. A Hanza-szövetség. A Birgitta-mozgalom. A reformáció skandináviában. A sztenderd nyelvek kialakulása felé. I. 1523-1607 Dánia: a latin és német hatás. Az írásnorma kérdése. III. Keresztély Bibliája. Norvégia: a norrön íráshagyomány hanyatlása. Az állami adminisztráció nyelve. A dán nyelvi minta és a norvég beszélt nyelv konfliktusának kezdetei. A norvégizmusok rétegei. Svédország: Gustav Vasa kora. A vallásos irodalom szerepe. Olaus és Laurentius Petri, Laurentius Andrae működése. Gustav Vasa Bibliája. II. 1607-1700 Dánia: a dán grammatikusok működése. Svédország: a felnémet és francia hatások. A “riksmål” megszilárdulása. III. 1700-1814 Dánia nyelvállapota. Norvégia: a norvég nemzeti mozgalom az 1700-as évek elején. Normalizálási tendenciák. Irodalom a nyelvjárások nyelvén. Norvég szógyűjtemények, norvég grammatikusok. Topográfiák. Svédország: O. von Dalin, C. von Linné, J. Ihre nyelvészeti működése. A Svéd Akadémia szerepe. 1814- Norvégia: a nyelvi fejlődés 1814-1830 között. Az írott nyelv norvégosítása felé (H. Wergeland). Az 1840-es évek romantikája mint nyelvi áttörés (Asbjørnsen és Moe). Ivar Aasen és Knud Knudsen működése: revolúció vagy evolúció. A „skandinavizmus” eszméjének hatása az egyes skandináv nyelvek fejlődésére. Norvégiai nyelvi reformok 1839-től napjainkig. Norvégiai hivatalos írott nyelvváltozatai. Dánia, Svédország, Izland, Feröer-szigetek: kitekintés.

BBN-SKA11-732 Skandináv nyelvtörténet 2B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKA-731 erős/
ld. BBN-SKA-232

BBN-SKD16-314 Dán irodalom 4A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés az 1700-as évek dán irodalmáról, a legfontosabb irányzatok (felvilágosodás, klasszicizmus, rokokó, irodalmi társaságok), egyes szerzők munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése (Ludvig Holberg, J. S. Sneedorff, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald), valamint kitekintés a XX. század végének irodalmára.

BBN-SKN16-314 Norvég irodalom 4A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a dán és a norvég irodalom közös korszakáról a XVII. században (felvilágosodás, klasszicizmus, irodalmi társaságok), egyes szerzők (H. A. Brorson, L. Holberg, Det Norske Selskab és J. H. Wessel, J. Ewald, E. Storm) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése. Kitekintés az alteritás és a posztmodern norvég irodalmára.

BBN-SKS16-314 Svéd irodalom 4A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
Irodalomtörténeti áttekintés a svéd irodalom fontosabb irányzatairól a XVIII. században, a jelentősebb irodalmi áramlatoknak (felvilágosodás, klasszicizmus, “tankebyggarorden”, rokokó, “gustaviansk poesi”, preromantika), egyes szerzők (Olof von Dalin, Hedwig Charlotta Nordenflycht, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jacob Wallenberg, Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Carl Gustaf af Leopold, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Frans Michael Franzén) munkásságának ismertetése és egyes fontos művek bemutatása, elemzése. Kitekintés az alteritás és a posztmodern svéd irodalmára.

BBN-SKD16-714 Dán irodalom 4B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 4 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-001 erős/
ld. BBN-SKD-314

BBN-SKN16-714 Norvég irodalom 4B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 4 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-001 erős/
ld. BBN-SKN-314

BBN-SKS16-714 Svéd irodalom 4B
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 4 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-001 erős/
ld. BBN-SKS-314

BBN-SKA16-361 Óészaki irodalom és kultúra A
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-001 erős/
Az óészaki irodalom fogalmai, határai, történeti korszakai. Az írásbeliség és a középkori jellegű műveltség elterjedése az északnyugati germánok között. Mitológiai alapvetés. A Verses Edda keletkezése, történeti rétegei: a mitológiai epika, a gnómikus költészet, burgund (hun) témájú és vikingkori hősepika a Verses Eddában. Formai, metrikai stilisztikai sajátosságok a Verses Eddában. A thulr és a költészet kezdetei az óizlandi kultúrában. A kereszténység elterjedése és ennek hatása a költészetre. A skaldika kezdetei. Egill Skallagrímsson és költészete. Haraldr Hárfagri, Hákon jarl és Eiríkr Blóđox skáldjai. Snorri Sturluson életműve. A skáldika műfaji, metrikai és stilisztikai sajátosságai. A prózairodalom és a tudományos irodalom kezdetei. A püspöksagák. A “honfoglalások” prózairodalma. A királysagák és a történeti irodalom kapcsolódó formái. Az “izlandi” sagák és a nemzetségi sagák műfaja. A fornaldarsaga és a hozzá kapcsolható műfajok. A fordításirodalom. Az európai lovagi irodalom és izlandi kapcsolatai. A sagák formai jellemzői, stílusa.

BBN-SKD-901 Szakdolgozat (dán)
(dolgozat, 4 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/

BBN-SKN-901 Szakdolgozat (norvég)
(dolgozat, 4 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/

BBN-SKS-901 Szakdolgozat (svéd)
(dolgozat, 4 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/

BBN-SKD-902 Záróvizsga (dán)
(munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-901 gyenge/

BBN-SKN-902 Záróvizsga (norvég)
(munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-901 gyenge/

BBN-SKS-902 Záróvizsga (svéd)
(munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-901 gyenge/