SKANDINÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK TANSZÉKE
D N S EA skandinavisztika szakos bölcsészhallgatók tanulmányaik során sokrétű műveltségre, különböző készségekre, illetve ismeretekretehetnek szert. A képzés mindenek előtt általános bölcsész,filológiai és skandinavisztikai szakmai műveltséget, magas szintű nyelvtudást valamint a skandináv nyelvekkel, kultúrával kapcsolatos speciális ismereteketnyújt. A hallgatók átfogó ismereteket szerezhetnek Skandináviaés azon belül a választott alapnyelv országának történelmérőlés kultúrájáról, az adott skandináv ország és egész Skandinávia irodalmáról, a választott nyelv és a többiskandináv nyelv szerkezetéről, funkciójáról és működéséről. A képzésben a közös tárgyak mellett két szakirányú modulválasztható: a filológiai (FI) és a kultúraközvetítő-fordítási (KK) modul.

A mesterképzés stúdiumainak keretében a törzstanulmányokra épülve különböző nyelvi és filológiai irányokban további elmélyülésre és szakosodásra is lehetőség nyílik, amely a hallgatót felkészíti az esetleges későbbi tudományos pályára is. A skandinavisztika szakot végzett hallgatók skandinavisztikai irodalom- vagy nyelvtudományi doktori képzésre jelentkezhetnek, melynek végén az ELTE BTK Irodalomtudományi, illetve Nyelvtudományi Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerezhetnek. Az MA-képzés fontos célja,hogy hallgatóit a skandinavisztika mint filológiai diszciplína (nyelv-, irodalom- és kultúratudomány) elméleti és gyakorlati vetületeivel megismertetve feltárja a tudományoskutatás területeit és módszereit, s ezzel megteremtse a feltételeket a PhD-képzésbe lépéshez azok számára, akik megfelelnek a posztgraduális képzés követelményeinek.

Az MA-képzésre történő jelentkezés feltételei:
- germanisztika alapképzési szak (BA) skandinavisztika szakiránnyal, vagy
- ezzel egyenértékű külföldön szerzett diploma, vagy
- a germanisztika alapszak skandinavisztika szakirányán elvégzett 50 kredites specializáció