SKANDINÁV NYELVEK ÉS IRODALMAK TANSZÉKE
D N S EA teljes MA tanegységlista tantárgyleírásokkal
1. félév

BMA-SKAD16-111 A skandinavisztika irodalomtudományának módszertana (ea) FI
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-902/
A kurzus célja, hogy alapos és korszerű ismereteket adjon az irodalomtudomány tárgyáról, részterületeiről, módszereiről, legfontosabb fogalmi rendszereiről és az irodalmi szövegelemzés lehetőségeiről, így nyújtva megfelelő fogalmi apparátust a hallgatók további irodalmi tanulmányaihoz és elemzéseihez. A legfontosabb témakörök a következők: az irodalomtudományi diszciplínák, különböző irodalomtudományi megközelítésmódok, „iskolák”, az irodalomtudomány és a nyelvtudomány kapcsolata, az irodalmi szövegek struktúrája, az irodalmi szövegek szintaktikai, szemantikai, pragmatikai aspektusai és elemzésük, az irodalmi szöveg külső és belső viszonyrendszere (a kultúra és az irodalmi diszkurzus; intertextualitás), az irodalmi kommunikáció, az irodalmi műnemek és műfajok problematikája, szövegfajták és műfajok, a pozitivizmus, az irodalomszemiotika, a strukturalista irodalomtudomány, a hermeneutika és recepcióesztétika, a dekonstrukció. Az elméleti ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának képességét a hallgatók konkrét műelemzések és irodalomtudományi kérdések megvitatása során a szemináriumon gyakorolják.


BMA-SKAD-112 A skandinavisztika irodalomtudományának módszertana (gy)
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-902/
ld. A skandinavisztika irodalomtudományának módszertana ea.


BMA-SKAD16-113 A skandinavisztika nyelvtudományának módszertana (ea) FI
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-902/
Az előadás célja a hallgatók megismertetése az egyes skandináv országok nyelvészeti hagyományaival, hogy alkalmazni tudják az egyes nyelvészeti iskolák módszereit a skandináv nyelvek részterületeinek (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, számítógépes nyelvészet) leírásában és feldolgozásában. A kurzus külön hangsúlyt fektet az elméleti nyelvészeti irányzatok (strukturalizmus, generatív megközelítések, posztgeneratív iskolák) lényegi bemutatására és azok alkalmazhatóságára a skandináv nyelvekre.


BMA-SKAD-114 A skandinavisztika nyelvtudományának módszertana (gy)
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-902/
ld. A skandinavisztika nyelvtudományának módszertana ea.


BMA-SKAD-115 A fordítás elmélete KK
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-116 Könyvkiadás, könyvpiac, szerzői jog KK
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-117 Interkulturális pragmatika 1. KK
(kollokvium, heti 2 óra, 4 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/


BMA-SKDD-125 Dán nyelvgyakorlat 1
(gyakorlati jegy, heti 6 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: BBN-SKD-902/


BMA-SKND-125 Norvég nyelvgyakorlat 1
(gyakorlati jegy, heti 6 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: BBN-SKN-902/


BMA-SKSD-125 Svéd nyelvgyakorlat 1
(gyakorlati jegy, heti 6 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: BBN-SKS-902/


BMA-SKAD17-127 Skandinávia kultúrtörténete (ea) FI
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-902/
A tantárgy célja, hogy a hallgatók beható ismeretekre tegyenek szert a dán, norvég illetve svéd társadalom felépítése, szerkezete, intézményrendszere és kultúrpolitikája terén. Elemzik a dán, norvég illetve svéd művészet, oktatás, média világát, a nyelvi és kulturális identitás szerepét a skandináv multikulturális társadalmakban, a migránsok helyzetét és szociokulturális sajátosságaikat, foglalkoznak a kultúraközvetítés fajtáival és lehetőségeivel Skandináviában és Magyarországon. Megismerkednek a jellegzetes közös skandináv kultúrával is, ismereteket szereznek arról, hogy a nemzeti identitás és kultúra mellett hogyan válnak a három ország polgárai egy közös skandináv regionális kultúra részeseivé. A szemináriumokon különböző aktuális kulturális kérdések megvitatásával gyakorolják a hallgatók az előadásokot megszerzett ismeretek alkalmazását a problémafelismerés és -megoldás során.


X Skandinávia kultúrtörténete (gy) FI
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel:  BBN-SKD/SKN/SKS-902/
ld. Skandinávia kultúrtörténete


BMA-SKAD16-131 Óészaki irodalom (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-902/
A tantárgy célja, hogy a hallgatók alapos ismereteket szerezzenek Skandinávia közös „klasszikus” hagyományával, az óészaki irodalommal kapcsolatban. Az előadásból és az azt követő szemináriumból álló kurzus témakörei a következők: a pogány kor irodalma, a kereszténység elterjedése és ennek hatása a költészetre, a norvég és a főbb izlandi szkaldok tevékenysége, a szkaldika műfajai, metrikája és stilisztikája, a „honfoglalások” prózairodalma, Snorri Sturluson életműve, a prózairodalom és a tudományos irodalom kezdetei, a püspök- és királysagák, a történeti irodalom kapcsolódó formái, a nemzetségi saga műfaja, a hajdankori történetek és az ide kapcsolható műfajok, a fordításirodalom, az európai lovagirodalom és az izlandi epika kapcsolata, a sagák formai jellemzői, stílusa, az óizlandi irodalom utáni korszakokba való átmenet kérdései. A szemináriumokon történik az egyes óészaki művek és egyéb forrásszövegek olvasása, elemzése, értékelése a kötelező irodalom alapján.


BMA-SKAD16-132 Óészaki irodalom (gy)
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: BBN-SKD-902/


BMA-SKAD16-135 Interskandináv kommunikációs gyakorlat 1 FI
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: BBN-SKD/SKN/SKS-902/
A tantárgy célja, hogy a hallgatók kialakítsák és magas szintre fejlesszék azt a képességüket, hogy a skandináv regionális nyelvi közösségen belül az általuk megtanult skandináv nyelv (a hallgatók választott alapnyelve, dán, norvég, illetve svéd) használatával – az interskandináv kommunikáció már elsajátított elméleti alapjainak gyakorlati alkalmazásásával – a másik két skandináv nyelv beszélőivel szóban és írásban magas szinten kommunikáljanak.


2. félév

BMA-SKAD-217 Interkulturális pragmatika 2. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-220 Kultúra és társadalom KK
(kollokvium, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-221 Skandináv összehasonlító irodalomtörténet (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja a skandináv irodalmak és eszmetörténeti folyamatok olyan, kiemelkedő pontjait megvilágítani, amelyek központi szerepet játszottak egy adott kor skandináv szellemtörténetében és ma is nagy jelentőséggel bírnak a közös skandináv kultúra szempontjából. A kurzus komparatív megközelítésben tárgyalja az ilyen folyamatokat. Témakörök: a reformáció, a közös dán-norvég kulturális fejlődés, a skandináv romantika, a „Modern áttörés” szellemtörténeti és irodalmi vetülete, a dán szimbolizmus hatása Skandináviában, a svédországi és finnországi modernista lírikusok, a skandináv film közös hagyománya, világháborúk időszakának skandináv kultúrája, a posztmodern irodalma és kultúrafelfogása, stb.


BMA-SKAD-222 Skandináv összehasonlító irodalomtörténet (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/
ld. Összehasonlító skandináv irodalomtörténet ea.


BMA-SKAD16-223 Skandináv nyelvtörténet (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/
Az előadás részletes ismereteket nyújt a következő témakörökben: a reformáció utáni nyelvi helyzet az egyes skandináv országokban, kitekintés Izland és a Feröer-szigetek nyelvi aspektusaira, Norvégia különleges nyelvi helyzete 1814 után, megoldási javaslatok és kísérletek, a reformisták és a radikálisok küzdelme, érvek és ellenérvek, bokmaal és nynorsk nyelvi alakzatok, a nyelvi reformok bemutatása és értékelése napjainkig, a nyelvi helyzet és a nyelvpolitka Dániában, Norvégiában, Svédországban és Izlandon napjainkban, a globalizáció nyelvfejlődési kihívásai korunkban, a skandináv nyelvtörténet egyes korszakai és az irodalom kapcsolata. Az előadáshoz kapcsolódó szemináriumokon az egyes korszakokhoz kapcsolódó skandináv nyelvi szövegek (dán, norvég, svéd) bemutatása, olvasása, feldolgozása történik kitekintéssel a fontosabb izlandi szövegekre.


BMA-SKAD-224 Skandináv nyelvtörténet (gy) FI
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/
ld. Skandináv nyelvtörténet ea.


BMA-SKDD-225 Dán nyelvgyakorlat 2
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/


BMA-SKSD-225 Svéd nyelvgyakorlat 2
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKND-225 Norvég nyelvgyakorlat 2
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/


BMA-SKDD-226 Dán fordítási gyakorlat 1. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKND-226 Norvég fordítási gyakorlat 1. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/


BMA-SKSD-226 Svéd fordítási gyakorlat 1. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKDD16-229 Dán irodalom 1 (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja a középkori irodalmi kezdetektől kiindulva alapos ismeretek átadása a tárgyalt korszak (XII-XVII. sz.) dán, norvég illetve svéd irodalmáról, annak társadalmi-történelmi hátteréről és fontosabb szellemtörténeti áramlatairól, az európai és skandináv irodalmakhoz való kapcsolatairól, az egyes irodalmi műfajok fejlődéséről, valamint elméleti irodalomtudományi ismeretek elsajátíttatása és azok gyakorlati alkalmazása műelemzések során.


BMA-SKDD16-230 Dán irodalom 1 (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/
ld. Dán irodalom 1 ea.


BMA-SKND16-229 Norvég irodalom 1 (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja a középkori irodalmi kezdetektől kiindulva alapos ismeretek átadása a tárgyalt korszak (XII-XVII. sz.) dán, norvég illetve svéd irodalmáról, annak társadalmi-történelmi hátteréről és fontosabb szellemtörténeti áramlatairól, az európai és skandináv irodalmakhoz való kapcsolatairól, az egyes irodalmi műfajok fejlődéséről, valamint elméleti irodalomtudományi ismeretek elsajátíttatása és azok gyakorlati alkalmazása műelemzések során.


BMA-SKND16-230 Norvég irodalom 1 (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/
ld. Norvég irodalom 1 ea.


BMA-SKSD16-229 Svéd irodalom 1 (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja a középkori irodalmi kezdetektől kiindulva alapos ismeretek átadása a tárgyalt korszak (XII-XVII. sz.) dán, norvég illetve svéd irodalmáról, annak társadalmi-történelmi hátteréről és fontosabb szellemtörténeti áramlatairól, az európai és skandináv irodalmakhoz való kapcsolatairól, az egyes irodalmi műfajok fejlődéséről, valamint elméleti irodalomtudományi ismeretek elsajátíttatása és azok gyakorlati alkalmazása műelemzések során.


BMA-SKSD16-230 Svéd irodalom 1 (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/
ld. Svéd irodalom 1 ea.


BMA-SKDD-231 Dán leíró nyelvészet (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja az adott skandináv nyelv (dán, norvég, illetve svéd) sajátosságainak alapos elemzése. Az előadás egy általános elméleti keretbe helyezi a leíró nyelvészeti kutatások megközelítési lehetőségeit. Be¬mu¬tatja fonetikai és fonológiai elemzés elméleti nyelvészeti megközelítéseit, tárgyalja az ortográfia és a hang¬szeg¬men¬tumok dinamikus kapcsolatát, a topológiai nyelvészeti módszerekkel végezhető morfológiai és szintaktikai analízis lehetőségeit, a lexikális szemantika és mondatszemantika főbb területeit, a jelentés¬viszonyok szemantikai és szintaktikai vizsgálatának módjait, a szövegnyelvészet valamint a diskurzuselem¬zés skandináv megközelítési módszereit.A szemináriumon a hallgatók a gyakorlati alkalmazás szintjén, konkrét leíró nyelvészeti problémafelvetések kapcsán szerzik meg az elméleti megközelítésekkel kapcsolatos nyelvészeti kompetenciákat és betekintést nyernek a kapcsolódó szakterületek kutatási területeibe is, mint például az idegennyelv-oktatás, pragmatika, szövegelemzés, stilisztika, dialektológia, szociolingvisztika.


BMA-SKDD-232 Dán leíró nyelvészet (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/
ld. Dán leíró nyelvészet ea.


BMA-SKND-231 Norvég leíró nyelvészet (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja az adott skandináv nyelv (dán, norvég, illetve svéd) sajátosságainak alapos elemzése. Az előadás egy általános elméleti keretbe helyezi a leíró nyelvészeti kutatások megközelítési lehetőségeit. Be¬mu¬tatja fonetikai és fonológiai elemzés elméleti nyelvészeti megközelítéseit, tárgyalja az ortográfia és a hang¬szeg¬men¬tumok dinamikus kapcsolatát, a topológiai nyelvészeti módszerekkel végezhető morfológiai és szintaktikai analízis lehetőségeit, a lexikális szemantika és mondatszemantika főbb területeit, a jelentés¬viszonyok szemantikai és szintaktikai vizsgálatának módjait, a szövegnyelvészet valamint a diskurzuselem¬zés skandináv megközelítési módszereit.A szemináriumon a hallgatók a gyakorlati alkalmazás szintjén, konkrét leíró nyelvészeti problémafelvetések kapcsán szerzik meg az elméleti megközelítésekkel kapcsolatos nyelvészeti kompetenciákat és betekintést nyernek a kapcsolódó szakterületek kutatási területeibe is, mint például az idegennyelv-oktatás, pragmatika, szövegelemzés, stilisztika, dialektológia, szociolingvisztika.


BMA-SKND-232 Norvég leíró nyelvészet (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/
ld. Norvég leíró nyelvészet ea.


BMA-SKSD-231 Svéd leíró nyelvészet (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja az adott skandináv nyelv (dán, norvég, illetve svéd) sajátosságainak alapos elemzése. Az előadás egy általános elméleti keretbe helyezi a leíró nyelvészeti kutatások megközelítési lehetőségeit. Be¬mu¬tatja fonetikai és fonológiai elemzés elméleti nyelvészeti megközelítéseit, tárgyalja az ortográfia és a hang¬szeg¬men¬tumok dinamikus kapcsolatát, a topológiai nyelvészeti módszerekkel végezhető morfológiai és szintaktikai analízis lehetőségeit, a lexikális szemantika és mondatszemantika főbb területeit, a jelentés¬viszonyok szemantikai és szintaktikai vizsgálatának módjait, a szövegnyelvészet valamint a diskurzuselem¬zés skandináv megközelítési módszereit.A szemináriumon a hallgatók a gyakorlati alkalmazás szintjén, konkrét leíró nyelvészeti problémafelvetések kapcsán szerzik meg az elméleti megközelítésekkel kapcsolatos nyelvészeti kompetenciákat és betekintést nyernek a kapcsolódó szakterületek kutatási területeibe is, mint például az idegennyelv-oktatás, pragmatika, szövegelemzés, stilisztika, dialektológia, szociolingvisztika.


BMA-SKSD-232 Svéd leíró nyelvészet (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 3 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/
ld. Svéd leíró nyelvészet ea.


BMA-SKAD-245 Lexikológia, lexikográfia KK
(gyakorlati jegy, heti 3 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


3. félév

BMA-SKAD17-240 Edíció - a strukturált szövegtől az olvasóig
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 5 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/
A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a filológia, társadalomtudományi, kultúratudományi, művészeti információk rendszerezésének, strukturálásának, szerkesztésének gyakorlati és technikai aspektusaival, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy-egy témakör szakmai feldolgozásának anyagát nyomdakészre szerkeszthessenek, illetve előkészíthessenek internetes, multimédiás publikálásra. A kurzus gyakorlati jellegű, egy-egy a hallgatók által fordított, vagy dolgozatként összeállított szövegen illetve összegyüjtött adathalmazon a hallgatók maguk végzik el a szükséges munkákat, melynek végeredménye kész, hasznosítható publikáció.


BMA-SKDD-325 Dán nyelvgyakorlat 3
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/


BMA-SKND-325 Norvég nyelvgyakorlat 3
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/


BMA-SKSD-325 Svéd nyelvgyakorlat 3
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKDD16-331 Dán irodalom 2 (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja az összes eddigi – alap- és mesterképzési – irodalmi kurzus anyagára építkezve alapos ismeretek átadása a tágabb értelemben vett kortárs (kb 1960-2005) dán, norvég illetve svéd irodalomról, annak társadalmi-történelmi hátteréről és fontosabb szellemtörténeti áramlatairól, az európai és skandináv irodalmakhoz való kapcsolatairól, az egyes irodalmi műfajok fejlődéséről, a modern és posztmodern fogalmairól és irodalomfelfogásáról, valamint más, az adott korszakkal kapcsolatos elméleti irodalomtudományi ismeretek elsajátíttatása és azok gyakorlati alkalmazása műelemzések során.


BMA-SKDD16-332 Dán irodalom 2 (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/
ld. Dán irodalom 2 ea.


BMA-SKND16-331 Norvég irodalom 2 (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja az összes eddigi – alap- és mesterképzési – irodalmi kurzus anyagára építkezve alapos ismeretek átadása a tágabb értelemben vett kortárs (kb 1960-2005) dán, norvég illetve svéd irodalomról, annak társadalmi-történelmi hátteréről és fontosabb szellemtörténeti áramlatairól, az európai és skandináv irodalmakhoz való kapcsolatairól, az egyes irodalmi műfajok fejlődéséről, a modern és posztmodern fogalmairól és irodalomfelfogásáról, valamint más, az adott korszakkal kapcsolatos elméleti irodalomtudományi ismeretek elsajátíttatása és azok gyakorlati alkalmazása műelemzések során.


BMA-SKND16-332 Norvég irodalom 2 (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/
ld. Norvég irodalom 2 ea.


BMA-SKDD-326 Dán fordítási gyakorlat 2. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKND-326 Norvég fordítási gyakorlat 2. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKSD-326 Svéd fordítási gyakorlat 2. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKSD16-331 Svéd irodalom 2 (ea)
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/
A tantárgy célja az összes eddigi – alap- és mesterképzési – irodalmi kurzus anyagára építkezve alapos ismeretek átadása a tágabb értelemben vett kortárs (kb 1960-2005) dán, norvég illetve svéd irodalomról, annak társadalmi-történelmi hátteréről és fontosabb szellemtörténeti áramlatairól, az európai és skandináv irodalmakhoz való kapcsolatairól, az egyes irodalmi műfajok fejlődéséről, a modern és posztmodern fogalmairól és irodalomfelfogásáról, valamint más, az adott korszakkal kapcsolatos elméleti irodalomtudományi ismeretek elsajátíttatása és azok gyakorlati alkalmazása műelemzések során.


BMA-SKSD16-332 Svéd irodalom 2 (gy)
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/
ld. Svéd irodalom 2 ea.


BMA-SKAD16-334 Szakdolgozati szeminárium 1
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 1 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-336 Választható skandináv irodalmi kurzus 1 (ea) FI
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-337 Választható skandináv irodalmi kurzus 1 (gy) FI
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-338 Választható leíró nyelvészeti kurzus 1 (ea) FI
(kollokvium, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-339 Választható leíró nyelvészeti kurzus 1 (gy) FI
(gyakorlati jegy, heti 1 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD17-344 Választható speciális kollégium FI
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


4. félév

BMA-SKDD-425 Dán nyelvgyakorlat 4 FI
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: dán)
/előfeltétel: --/


BMA-SKND-425 Norvég nyelvgyakorlat 4 FI
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: norvég)
/előfeltétel: --/


BMA-SKSD-425 Svéd nyelvgyakorlat 4 FI
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 2 kredit, munkanyelv: svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-434 Szakdolgozati szeminárium 2
(gyakorlati jegy, heti 4 óra, 1 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-422 Kortárs skandináv irodalom KK
(kollokvium, heti 3 óra, 3 kredit, munkanyelv: dán, norvég, svéd)
/előfeltétel: --/


BMA-SKDD-426 Dán fordítási gyakorlat 3. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKND-426 Norvég fordítási gyakorlat 3. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKSD-426 Svéd fordítási gyakorlat 3. KK
(gyakorlati jegy, heti 2 óra, 3 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/


BMA-SKAD-430 Szakmai gyakorlat KK
(gyakorlati jegy, heti 3 óra, 4 kredit, munkanyelv: magyar)
/előfeltétel: --/