INSTITUTT FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATURER
M D S EListe over alle BA kurs med kursinnhold:

Grunnemner:


første semester

BBN-XFI11-101 Filosofihistorie
(prøve, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning --/
Innføring i filosofihistoriens store epoker samt i noen betydelige filosofers virksomhet. Analyser av filosofiske verk som har hatt en avgjørende innflytelse på samfunns- og humanvitenskapenes utvikling.

BBN-FLN11-101 Grunnkurs i lingvistikk
(prøve, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning --/
Teoretisk lingvistikk – praktisk grammatikk – språklig etikett (normer og variasjoner). Synkron og diakron lingvistikk. Syntese og analyse. Språkets regler og lover. Det generative prinsippet og abstrahering. Fonem og lyd, morfem og morf, leksem og ordform. Null som analysemiddel. Språkets dobbeltkarakter (lydlære og grammatikk). Setningen som ordstrukturenes struktur. Betydning og språkbruk.

BBN-FLI11-101 Grunnkurs i litteraturvitenskap
(prøve, 2 timer i uken, 3 studiepoeng)
/forutsetning --/
Oversikt over litteraturvitenskapens emne, fagområder, dens viktigste begrep; den litterære tekstens og de litterære teksttypenes hovedaspekter, den litterære tekstanalysens muligheter. Definisjon(er) på ’litteratur’, kultur og litteratur, språk og litteratur, litteraturvitenskapen og dens oppgaver, litteraturvitenskapelige disipliner, ulike litteraturvitenskapelige utgangspunkter, ”skoler”, forholdet mellom litteraturvitenskap og språkvitenskap; teksten og den litterære teksten; de litterære tekstenes struktur; de litterære tekstenes syntaktiske, semantiske og pragmatiske aspekter og analyser; den litterære tekstens indre og ytre relasjoner (kulturen og den litterære diskursen, intertekstualitet); den litterære kommunikasjonen; de litterære genrenes problematikk; teksttype og genre, problemstillinger og tilnærmingsmuligheter til å atskille og definere genrene; lyriske, narrative og dramatiske tekster.

BBN-SKD-101 Dansk 1A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning --/

BBN-SKN-101 Norsk 1A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning --/

BBN-SKS-101 Svensk 1A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning --/

BBN-SKD-102 Dansk 1B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning --/

BBN-SKN-102 Norsk 1B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning --/

BBN-SKS-102 Svensk 1B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning --/

BBN-SKD16-103 Dansk 1C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning --/

BBN-SKN16-103 Norsk 1C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning --/

BBN-SKS16-103 Svensk 1C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning --/

BBN-SKD16-104 Dansk 1D
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning --/

BBN-SKN16-104 Norsk 1D
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning --/

BBN-SKS16-104 Svensk 1D
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning --/

BBN-SKA-141 Nordisk historie 1.
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning --/
Nordens historie fra begynnelsen til 1500-tallet. De første menneskene i Norden. Skriftlige kilder, kildenes rangordning og bedømmelse. Vikingtiden. Vikingenes, nordmennenes og nordmanns stater. Statenes stabilisering i Norden. Føydalismens spesielle nordiske egenart. Samfunnsstrukturer i Norden på 1100-tallet og 1200-tallet. Danmarks ledende rolle, og dets økonomiske bakgrunn. Den Nordiske Unionen og Sverges forsøk på å forlate Kalmar Unionen.

BBN-SKA-151 De nordiske landene 1.
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning --/
Nordens geografi, samfunnsstrukturer, statsformer, økonomiske (industrielle og økonomiske) forhold, de sosiale institusjonenes system, trafikk og veier, kommunikasjon og media, rettssystem og det militære forsvaret i de nordiske statene.

BBN-SKA16-211 Innføring i nordisk lingvistikk 1.
(prøve, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning --/
Studiet gir en innføring i allmenne språkvitenskapelige begrep og tenkemåte, elementær kunnskap om språkets struktur. Studentene skal sette seg inn i grunnleggende språkvitenskapelig terminologi og få en første innføring i sentrale språkvitenskapelige disipliner, slik at et grunnlag for fagstudiet i språk blir lagt. Beskrivning av de skandinaviske språkene og språkene i norden og deres plass blant verdens språk. Standard språk og dialekter.Studentene får grunnleggende kunnskaper om fonetikk (transkripsjonssystemet til IPA og de skandinaviske systemene) og fonologi, segmental og suprasegmental fonologi. Komplementær distribusjon, distinktive og ikke-distinktive opposisjoner. Fonem og allofoner, fonologisk transkripsjon, fonemsystemets beskrivning. Prosodi, prosodiske egenskaper. Fonotaks, stavelser. Trykk, lengde og tonem i norsk og svensk, stød i dansk. Intonasjon.Morfologi. Morfemer. Ordbøyningsparadigmer. Morfosyntaktiske egenskaper og kategorier(ordmønstre, morfosyntakstiske ord, leksemer)Ordstruktur og orddanning. Sammensetninger. Oversikt over ordklassenes bøyningskategorier, deres semantiske sammenheng.

BBN-SKA11-301 Innføring i nordisk litteraturvitenskap 1.
(prøve, 2 timer i uken, 5 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning --/
Oversikt over den danske, svenske og norske litteratur- og idéhistoriens viktigste epoker og hovedtendenser til slutten av 1800-tallet: reformasjon, nasjonalromantikk, skandinavisme, Det moderne gjennombrudd, nyromantikk, nyrealisme. Analysens hovedvekt ligger på de litteraturvitenskapelige, litteraturteoretiske skolene i Skandinavia, og i de enkelte nordiske landene.


andre semester

BBN-GER11-101 Germanske språk og kulturer
(prøve, 3 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning --/

BBN-SKD16-105 Dansk 2A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-101-104 sterk/

BBN-SKN16-105 Norsk 2A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-101-104 sterk/

BBN-SKS16-105 Svensk 2A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-101-104 sterk/

BBN-SKD16-106 Dansk 2B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-101-104 sterk/

BBN-SKN16-106 Norsk 2B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-101-104 sterk/

BBN-SKS16-106 Svensk 2B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-101-104 sterk/

BBN-SKD16-107 Dansk 2C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-101-104 sterk/

BBN-SKN16-107 Norsk 2C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-101-104 sterk/

BBN-SKS16-107 Svensk 2C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-101-104 sterk/

BBN-SKD16-108 Dansk 2D
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-101-104 sterk/

BBN-SKN16-108 Norsk 2D
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-101-104 sterk/

BBN-SKS16-108 Svensk 2D
(kurskarakter, 2 timer i uken, 1 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-101-104 sterk/

BBN-SKA-142 Nordisk historie 2.
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKA-141 sterk/
Sveriges uttreden av Kalmarunionen; industriens og handelens utvikling; Vasa-husets kongedømme; Sveriges ledende rolle i Norden; reformasjonen; Skandinavias deltakelse i 30-årskrigen; Sveriges bestrebelser for å gjenerobre sin stormaktsposisjon i Skandinavia; Danmarks forringende innflytelse; norsk selvstendighetskamp; den økonomiske og industrielle utviklingen i det XIX-XX. århundret; Skandinavias internasjonale rolle i det 20. århundret.

BBN-SKA-152 De nordiske landene 2.
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKA-151 sterk/
De mindre kända förhållandena av de skandinaviska ländernas natur, samhälle och politik. Möjligheterna att samla information om dessa ämnen. Analyser av speciella, säregna och generella företeelser.

BBN-SKA18-212 Innføring i nordisk lingvistikk 2.
(prøve, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKA-211 sterk/
Syntaks. Syntaks og semantikk, setningsanalyse, setningsmønstre, setninger og setningsledd og deres funksjon (subjekt, predikat, objekt, adverbial), de viktigste frasetyper, strukturen i underordningsfraser. Ulike setningstyper. Leddenes syntaktiske funksjoner og semantiske roller(tema/rema). Passivkonstrukjsoner. Diderichsens setningsskjema. Semantiske grunnbegreper, betydningens beskrivelse. Pragmatikk og talehandlinger. Grenselinjen mellom semantikk og pragmatikk

BBN-SKA18-302 Innføring i nordisk litteraturvitenskap 2.
(prøve, 2 timer i uken, 5 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKA-301 sterk/
Oversikt over den danske, svenske og norske litteratur- og idéhistoriens viktigste epoker og hovedtendenser i det XX. århundret: presentasjon av de modernistiske strømningene i begynnelsen av århundret, de litterære tendensene fra den andre verdenskrigens og motstandsbevegelsens tid og de litterære hovedlinjene etter 1945, med utgangspunkt i analyse av bestemte lyriske, prosa og dramatiske verk, og/eller litteraturvitenskapelige tekster, med spesielt fokus på de nordiske litteraturvitenskapelige skolene.

BBN-SKD18-001 Grunnprøve (dansk)
(arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning --/

BBN-SKN18-001 Grunnprøve (norsk)
(arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning --/

BBN-SKS18-001 Grunnprøve (svensk)
(arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning --/Fordypningsemner:


tredje semester

BBN-SKD16-201 Dansk 3A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/

BBN-SKN16-201 Norsk 3A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/

BBN-SKS16-201 Svensk 3A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/

BBN-SKD16-202 Dansk 3B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/

BBN-SKN16-202 Norsk 3B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/

BBN-SKS16-202 Svensk 3B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/

BBN-SKD16-203 Dansk 3C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/

BBN-SKN16-203 Norsk 3C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/

BBN-SKS16-203 Svensk 3C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/

BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatikk 1A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
Fonetikk og fonologi. Vokal- og konsonsantfonemenes manifestasjoner. /r/-påvirkning. Hvordan man kan tolke de sekundære diftongene. ”Consonant Gradation” i dansk. Stavelse, trykk og intonasjon. Støtets fonologi. Fonotaktikk. Schwa-regler.

BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatikk 1A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
Fonologi: forskjellen mellom fonetikk og fonologi. Særskilte egenskaper av norske vokaler og konsonanter, deres distinktive trekk. Morfologi: ulike former for ordklassifikasjon og ordanalyse. Inndeling av ordklasser. Pronomen: refleksivitet: sin vs. hans/hennes. Verbbøyning – morfologiske aspekter, mulige verbkategorier. Substantivbøyning, samsvarsbøyning, adjektivets gradbøyning. Orddanning og sammensetning. Produktive orddanningsmønstre.

BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatikk 1A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
Fonetikk og fonologi. Det svenske vokal- og konsonantssystemet. Viktige fonologiske regler, allofoner, reduserte former. Svensk fonotaks. Svensk prosodi, prosodiske egenskaper. Trykk, lengde og tonem. Morfologi. Morfemer. Ordstruktur og orddanning. Produktive orddanningsmønstre. Oversikt over ordklassenes bøyningskategorier.

BBN-SKD16-701 Dansk deskriptiv grammatikk 1B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
se BBN-SKD-221

BBN-SKN16-701 Norsk deskriptiv grammatikk 1B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
se BBN-SKN-221

BBN-SKS16-701 Svensk deskriptiv grammatikk 1B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
se BBN-SKS-221

BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
Dansk litteratur fra begynnelsen av det 20. århundret til perioden etter den andre verdenskrig. De viktigste litterære strømningene (det folkelige gjennombrudd, modernismens andre fase, kulturradikalisme, mellomkrigstidens litteratur, Heretica, absurdisme, nyrealisme) de viktigste forfatterne og deres verker (Jeppe Åkjer, Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelycke, Hans Hartig Seedorff, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Karen Blixen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Christian Kampmann og Anders Bodelsen).

BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
Norsk litteratur fra begynnelsen av nittenhundretallet til årene etter den andre verdenskrig. De viktigste litterære strømningene (nyrealisme, nyromantikken, naturalisme, impresjonisme), de mest betydelige forfatterne og deres verk (K. Hamsun, S. Undset, S. Hoel, J. Falkberget, A. Øverland, A. Sandemose).

BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
Svensk litteratur fra begynnelsen av nittenhundretallet til etter den andre verdenskrig. De viktigste litterære strømningene (borgerlig realisme, proletarlitteratur, ”statarskolan”, beredskapslitteratur, modernisme, den moderne roman) og de mest betydelige forfatterne og deres verk (Edith Södergran, Harry Martinsson, Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman, Martin Koch, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson).

BBN-SKD16-711 Dansk litteratur 1B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
se BBN-SKD-311

BBN-SKN16-711 Norsk litteratur 1B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
se BBN-SKN-311

BBN-SKS16-711 Svensk litteratur 1B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
se BBN-SKS-311

BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikasjon
(prøve, 2 timer i uken, 5 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk, norsk, svensk)
/forutsetning BBN-SKD/SKN/SKS-001 sterk/
Semikommunikasjon i Skandinavia. Diakroni: Fra urnordisk til moderne skandinaviske språk. Sammenlikning mellom de sentrale skandinaviske språkene ( dansk, norsk, svensk ), når det gjelder ortografi, fonologi, morfologi, syntaks og semantikk: Fellestrekk og forskjeller. De ikke- sentrale skandinaviske språkenes ( islandsk, færøysk ), interskandinaviske strategier. Opptak av låneord i de enkelte skandinaviske språkene. Den brorollen det norske språk spiller i semikommunikasjonen: Årsaker og forklaringer. Situasjonen til de ikke- germanske språkene som tales i Norden. Det interskandinaviske kulturelle miljøet.


fjerde semester

BBN-SKD16-204 Dansk 4A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-201-203 sterk/

BBN-SKN16-204 Norsk 4A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-201-203 sterk/

BBN-SKS16-204 Svensk 4A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-201-203 sterk/

BBN-SKD16-205 Dansk 4B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-201-203 sterk/

BBN-SKN16-205 Norsk 4B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-201-203 sterk/

BBN-SKS16-205 Svensk 4B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-201-203 sterk/

BBN-SKD16-206 Dansk 4C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-201-203 sterk/

BBN-SKN16-206 Norsk 4C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-201-203 sterk/

BBN-SKS16-206 Svensk 4C
(kurskarakter, 2 timer i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-201-203 sterk/

BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatikk 2A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-221 sterk/
Morfologi: Substantivbøyning ( fonologiske og morfologiske tolkninger ), distribusjon, forutsigelsesmuligheter, adjektivbøyning, gradbøyning. Verbets morfologi. De produktive orddannelsene. Sammensetninger. Syntaks: Karakteristikk av passivkonstruksjonene, både fra syntaktisk og semantisk synsvinkel. Tempus i dansk. Kongruensproblemer mellom substantiv og verb. Refleksivitet i dansk. V-V konstruksjoner. Konjunksjoner. Ordstillingsregler i hoved- og bisetninger. Adverb. Elliptiske konstruksjoner. Diderichsens setningsskjema. Modeller.

BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatikk 2A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-221 sterk/
Syntaks. Ulike passivformer i norsk og deres syntaktisk-semantiske analyse. Bruk av forskjellige tempusformer. Konjunksjoner - subjunksjoner. Ordstillingsregler i hoved- og leddsetninger. Adverbets plass. Elliptiske konstruksjoner. Diderichsens setningsskjema og dets sammenlikning med frasestrukturen. Setningstyper, leddsetninger og sammensetninger. Leddstillingsprinsipper i norsk. Modus, tempus, aspekt. Semantiske grunnbegreper, betydningens beskrivelse og talehandlinger.

BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatikk 2A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-221 sterk/
Fraser og setningsledd. Strykingsregler. Samsvarsbøyning. Subjektets rolle, refleksivitet i svensk. Setningstyper. Ordstillingsregler i hoved- og leddsetninger. Diderichsens setningsskjema. Leddsetningstyper. Leddstillingsprinsipper i svensk. Tempus, modus, aspekt. Passivkonstruksjoner. Semantikk. Betydningsmønstre og betydningsrelasjoner. Pragmatikk, ytringer og talehandling.

BBN-SKD16-702 Dansk deskriptiv grammatikk 2B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-701 sterk/
se BBN-SKD-222

BBN-SKN16-702 Norsk deskriptiv grammatikk 2B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-701 sterk/
se BBN-SKN-222

BBN-SKS16-702 Svensk deskriptiv grammatikk 2B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-701 sterk/
se BBN-SKS-222

BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
Det moderne gjennombrudds danske litteratur fra 1870 til 1900. de viktigste litterære strømninger (naturalisme, symbolisme), de viktigste forfattere og deres verker (Georg Brandes, Jens Peter Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg).

BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
Det moderne gjennombrudds norske litteratur fra 1870 til 1905. De viktigste litterære strømningene (realisme, naturalisme, moraldebatt og emansipasjon, nyromantikken), de mest betydelige forfatterne og deres verk (H. Ibsen, B. Bjørnson, A. Kielland, J. Lie, A. Skram).

BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
(prøve, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
Det moderne gjennombruddets svensk litteratur fra 1880 til 1910. De viktigste litterære strømningene (Det unga Sverige, naturalismen, nittiotalet), de mest betydelige forfatterne og deres verk (August Strindberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg).

BBN-SKD-712 Dansk litteratur 2B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
se BBN-SKD-312

BBN-SKN-712 Norsk litteratur 2B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
se BBN-SKN-312

BBN-SKS-712 Svensk litteratur 2B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
se BBN-SKS-312

BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- og idéhistorie A
(prøve, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk, norsk, svensk)
/forutsetning BBN-SKD/SKN/SKS-001 sterk/
Oversikt over felles og avvikende tendenser og strømninger i de tre nordiske litteraturene, samt over de viktigste strømningene i Danmarks, Norges og Sverges idéhistorie fra 1800-tallet til 1960-tallet.

BBN-SKA11-721 Nordisk litteratur- og idéhistorie B
(kurskarakter, 1 time i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk, norsk, svensk)
/forutsetning BBN-SKD/SKN/SKS-001 sterk/
se BBN-SKA-341


femte semester

BBN-SKD16-741 Dansk 5A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-204-206 sterk/

BBN-SKN16-741 Norsk 5A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-204-206 sterk/

BBN-SKS16-741 Svensk 5A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-204-206 sterk/

BBN-SKD16-742 Dansk 5B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-204-206 sterk/

BBN-SKN16-742 Norsk 5B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-204-206 sterk/

BBN-SKS16-742 Svensk 5B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-204-206 sterk/

BBN-SKA16-231 Nordisk språkhistorie 1A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKD/SKN/SKS-001 sterk/
Nordens eldste kulturkilder. Eldre urnordisk: De germanske runene, runeteorier, ortografi og fonologi. Inskriftsanalyser. Yngre urnordisk: Synkopetiden og vikingtiden. De skandinaviske runene: Ortografi og fonologi. Ytre og indre lingvistisk. Østnordisk og vestnordisk. Norrønt vs. dansk og svensk. Innføringen av det latinske alfabetet i Skandinavia.

BBN-SKA16-731 Nordisk språkhistorie 1B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKD/SKN/SKS-001 sterk/
se BBN-SKD-231

BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
Den danske litteraturen på 1800-tallet. De viktigste litterære strømningene (romantikken, poetisk realisme, biedermeier), de viktigste forfattere og deres verker (Henrik Steffens, Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Christian Winther, N. F. S. Grundtvig, P. M. Møller, St. St. Blicher, H. C. Andersen, B. S. Ingemann, S. Kierkegaard).

BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
Norsk litteratur på attenhundretallet. De viktigste litterære strømningene (det nasjonale gjennombruddet, innsamling av folkediktning, den nynorske språkdebatten), de mest betydelige forfatterne og deres verk (H. Wergeland, J. S. C. Welhaven, I. Aasen, J. Moe,P. C. Asbjørnsen, C. Collett).

BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
Svensk litteratur på attenhundretallet. De viktigste litterære strømningene (romantikken, ”fosforisterna”, ”göticismen”, realismen) de mest betydelige forfatterne og deres verk (P. D. A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, C. J. L. Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Viktor Rydberg, Johan Ludvig Runeberg, Carl Snoilsky).

BBN-SKD16-713 Dansk litteratur 3B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
se BBN-SKD-313

BBN-SKN16-713 Norsk litteratur 3B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
se BBN-SKN-313

BBN-SKS16-713 Svensk litteratur 3B
(kurskarakter, 1 time i uken, 3 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
se BBN-SKS-313

BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistorie A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk, norsk, svensk)
/forutsetning BBN-SKD/SKN/SKS-001 sterk/
Felles nordisk kultur - nasjonale kulturer. Kunsthistorisk oversikt - musikk, billedkunst, arkitektur, design og film i Skandinavia, betydelige representanter. Vekselvirkning mellom kunst i de enkelte nordiske landene og kulturer innen og utenfor Skandinavia. Kulturelt samarbeid i Norden fra skandinavismens tid til dagens institusjoner i Nordisk Råd.


sjette semester

BBN-SKD16-751 Dansk 6A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-741-742 sterk/

BBN-SKN16-751 Norsk 6A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-741-742 sterk/

BBN-SKS16-751 Svensk 6A
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-741-742 sterk/

BBN-SKD16-752 Dansk 6B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-741-742 sterk/

BBN-SKN16-752 Norsk 6B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-741-742 sterk/

BBN-SKS16-752 Svensk 6B
(kurskarakter, 2 timer i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-741-742 sterk/

BBN-SKA16-232 Nordisk språkhistorie 2A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKA-231 sterk/
Yngre middeldansk, mellomnorsk, yngre fornsvenska. Hansaforbundet. Birgittebevegelsen. Reformasjonen i Skandinavia. På vei mot de moderne standarspråkene. I. 1523- 1607, Danmark: Latinsk og tysk påvirkning. Skriftnormens problemer. Den danske bibeloversettelsen ( Christian d.3. Bibel ). Norge: Den norrøne tradisjonens tilbakegang. Statsadministrasjonens språkformer. Begynnelsen på konflikten mellom dansk som prestisjespråk og de talte norske dialektene. Norvagismene. Sverige: Gustav Vasas tid. Religiøs litteratur. Olaus og Laurentius Petri og Laurentius Andrae. Tyske og franske språklige påvirkninger. Det konsoliderte riksmål. III. 1700- 1814, Danmark: Språktilstander i landet. Norge: Den norske nasjonale bevegelse på begynnelsen av 1700- tallet. Normaliseringstendenser. Litteratur og folkespråk. Norske ordlister, de norske grammatikerne. Topografier. Sverige: O. Von Dalin, C. Von Linné, J. Ihre og deres lingvistiske virksomhet. Svenska Akademiens rolle. 1814 Norge: Den språklige utviklingen mellom 1814 og 1830. På vei mot norvagiseringen av skriftspråket, ( H. Wergeland ). Romantikken som språklig gjennombrudd i 1840- årene, ( Asbjørnsen og Moe ). Ivar Aasens og Knud Knudsens virksomhet: Revolusjon eller evolusjon. ”Skandinavismens” påvirkning på utviklingen av de enkelte skandinaviske språkene. Norske rettskrivningsreformer fra 1839 til våre dager. Norges offisielle tospråklighet. Danmark, Island, Færøyene: En kort innføring.

BBN-SKA11-732 Nordisk språkhistorie 2B
(kurskarakter, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKA-731 sterk/
se BBN-SKA-232

BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
Dansk litteratur på 1700-tallet. De viktigste litterære strømningene (opplysningen, klassiscismen, rokokokulturen, førromantikken, litterære selskaper), de viktigste forfatterne og deres verker (Ludvig Holberg, J. S. Sneedorff, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald). Kort oversikt over den nyeste danske litteratur.

BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
Norsk litteratur på 1700-tallet. De viktigste litterære strømningene (opplysningen, klassisismen, litterære selskaper), de viktigste forfattere og deres verker (H. A. Brorson, L. Holberg, Det Norske Selskab og J. H. Wessel, J. Ewald, E. Storm). Kort oversikt over Norges litteratur før og etter moderniteten.

BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
Svensk litteratur på syttenhundretallet. De viktigste litterære strømingene (opplysningen, klassisismen, “tankebyggar orden”, rokoko, “gustaviansk poesi”, preromantikken), de mest betydelige forfatterne og deres verk (Olof von Dalin, Hedwig Charlotta Nordenflycht, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jacob Wallenberg, Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Carl Gustaf af Leopold, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Frans Michael Franzén). Utsyn over den svenske litteraturen før og etter moderniteten.

BBN-SKD16-714 Dansk litteratur 4B
(kurskarakter, 1 time i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-001 sterk/
se BBN-SKD-314

BBN-SKN16-714 Norsk litteratur 4B
(kurskarakter, 1 time i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-001 sterk/
se BBN-SKN-314

BBN-SKS16-714 Svensk litteratur 4B
(kurskarakter, 1 time i uken, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-001 sterk/
se BBN-SKS-314

BBN-SKA16-361 Norrøn litteratur og kultur A
(prøve, 1 time i uken, 2 studiepoeng, arbeidsspråk: ungarsk)
/forutsetning BBN-SKD/SKN/SKS-001 sterk/
Begrepet gammelnordisk litteratur og de historiske tidsaldrene. Skriftlighetens og den middelalderlige kulturens utbredelse hos nordgermanene. Kort innføring i norrøn mytologi. Eddadiktenes tilblivelse og deres historiske lag: mytologisk epikk, gnomisk diktning, vikingtidens heltediktning, dikter om burgunderne og hunnerne. Metriske og stilistiske karakteristikker i Eddadiktene. Thulrens skikkelse og diktningens tilblivelse i den gammelislandske litteraturen. Skaldediktningens begynnelse. Egill Skallagrímssons dikteriske bidrag. Harald Hårfagres, Håkon jarls og Erik Blodøkses skalder. Snorri Sturlusons livsverk. Skaldeversmålenes metriske og stilistiske karakteristikker. Prosalitteraturens og den vitenskapelige litteraturens begynnelse. Bispesagaer. ”Landnámas” prosalitteratur. Kongesagaer og den historiske litteraturen knyttet til dem. Islendingesagaene. Fornaldersagaene og de tilknyttede genrer. Oversettelseslitteraturen. Forbindelser mellom den høviske litteraturen i Europa og Island. Sagaenes formelle og stilistiske karakteristikker.

BBN-SKD-901 Hovedoppgave (dansk)
(oppgave, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning --/

BBN-SKN-901 Hovedoppgave (norsk)
(oppgave, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning --/

BBN-SKS-901 Hovedoppgave (svensk)
(oppgave, 4 studiepoeng, arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning --/

BBN-SKD-902 Slutteksamen (dansk)
(arbeidsspråk: dansk)
/forutsetning BBN-SKD-901 svak/

BBN-SKN-902 Slutteksamen (norsk)
(arbeidsspråk: norsk)
/forutsetning BBN-SKN-901 svak/

BBN-SKS-902 Slutteksamen (svensk)
(arbeidsspråk: svensk)
/forutsetning BBN-SKS-901 svak/