INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N E
Péter Mádl, Ildikó Annus

Projektet syftar till att utveckla och uppdatera databasen SCELT, som innehåller bibliografiska data om dansk, norsk, svensk, isländsk, färöisk samt fornnordisk litteratur i Ungern.

Skandinavisk litteratur har en drygt 230-årig historia i Ungern. Genom att kartlägga vilka skönlitterära texter som har översatts eller har varit föremål för analyser kan en bas skapas för vidare forskning om de skandinavisk-ungerska kulturkontakterna. Databasen växer ständigt i och med att nya bibliografiska data om både nypublicerade och äldre, ännu inte kartlagda läggs till.

Databasen publiceras regelbundet både som demoversion på nätet och som Windowsapplikation. Nätversionen kan testas här: SKMB (den ungerska versionen) och SCHB (den engelska versionen).

Användaren kan söka efter olika typer av information (författare, översättare, illustratör, författare till förord eller efterord, utgivningsort och utgivningsår etc.), och en kombinerad sökning är också möjlig.


Publicerade databaser och artiklar:

· Mádl Péter: SKMB: a magyar fordításban megjelent skandináv irodalom és a magyarországi skandinavisztika bibliográfiája. Budapest: Argumentum, 2008.
· Mádl Péter: SKMB: a magyar fordításban megjelent skandináv irodalom és a magyarországi skandinavisztika bibliográfiája. Budapest: MSTE, 2012.
· Mádl Péter: SKMB: a magyar fordításban megjelent skandináv irodalom és a magyarországi skandinavisztika bibliográfiája. 3. bőv. kiad. Budapest: Argumentum, 2014.

· Péter Mádl: SCHB: a bibliography of Scandinavian literature in Hungarian translation and Scandinavian studies in Hungary. Budapest: Hung. Assoc. for Scandinavian Studies, 2012.
· Péter Mádl: SCHB: a bibliography of Scandinavian literature in Hungarian translation and Scandinavian studies in Hungary. 2. extended ed. Budapest: Argumentum, 2016.

· Péter Mádl – Ildikó Annus: Från bibliografi till receptionsdatabas. In: András Masát - Péter Mádl (ed.): Papers in Scandinavian Studies. Budapest, ELTE Germanisztikai Intézet, 2016. p. 75-84.

· Péter Mádl – Ildikó Annus: Trend eller tradition: Om svensk litteratur i Ungern på 1800-talet. In: Hansen Hendrik - Mádl Péter - Méhes Márton (szerk.): Brücken für Europa: Wie Wissenschaft und Kulturdiplomatie die Integration Ungarns in Europa fördern. Festschrift für András Masát. Baden-Baden: Nomos, 2017. p. 53-69. (Andrássy Studien zur Europaforschung; 19.)

· Mádl Péter – Annus Ildikó: A svéd irodalom magyarországi fogadtatása - a kezdetektől 1900-ig. Budapest: Argumentum, 2018.

Péter Mádl, Ildikó Annus

Projektet syftar till att sammanställa ett svensk-ungerskt lexikon.

Den som idag tänker läsa svenska i Ungern har två möjligheter när det gäller ordböcker: antingen använder man György Lakós svensk-ungerka ordbok (sammanställd och publicerad på 1950-talet), eller någon av ordböckerna på nätet, som tyvärr inte alltid kan betraktas som pålitliga.

Även om SV-M fortfarande är i utvecklingsfas och ännu inte publicerats kan man ändå använda den på följande sätt:
- den nätbaserade demoversionen kan testas här
- som Windowsapplikation

Riktlinjer för utveckling är:
- programmet baseras på fria programvaror, och genom att använda digital teknik söker SV-M kombinera pålitligheten hos tryckta ordböcker med mångfalden hos digitala lexikon
- i dagsläget finns 32.000 uppslagsord i ordboken, men korpusen växer hela tiden. Målet är att den alltid ska förbli balanserad, nya ord ska alltså inkluderas antingen därför att de är ofta förekommande, eller därför att de kan betraktas som centrala för en svensk modersmålstalare
- uppslagsorden innehåller inte bara de vanliga informationerna som till exempel uttal eller avstavning, ordformer och betydelser, utan i många fall också exempelmeningar
- uttalsanvisningar finns både som fonetisk transkription och i många fall som ljudfil också
- i likhet med många tryckta ordböcker innehåller SV-M också en kort fonetisk och grammatisk översikt
- jokertecken kan användas vid sökning i applikationen
- uppslagsorden innehåller synonymer och sammansättningar
- ord som tillhör samma ämnesområde finns samlade i olika tabeller

Péter Mádl, Ildikó Annus, Ágnes Kalivoda

SVELEX kan betraktas som ett bakgrundsprojekt för SV-M och kartlägger hur digitala medel kan stödja det lexikografiska arbetet.

SVELEX viktigaste forskningsområden är:
- sammanställning av en dynamisk textkorpus baserad på den svenska webben
- frekvensanalys av svenska ord
- kollokationer i svenskan