INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ELista över alla BA kurser med kursinnehåll

Grundutbildning:


1:a terminen

BBN-XFI11-101 Filosofihistoria
(prov, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/
Införing i filosofihistoriens stora epoker samt i några betydande filosofers verksamhet. Analyser av filosofiska verk som varit betydande för samhälls- och humanvetenskapernas utveckling.

BBN-FLN11-101 Grundkurs i lingvistik
(prov, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/

BBN-FLI11-101 Grundkurs i litteraturvetenskap
(prov, 2 timmar/vecka, 3 poäng)
/förutsättning: --/
Översikt över litteraturvetenskapens ämnen, dess delområden, viktigaste begrepp; den litterära textens och de litterära texttypernas viktigaste aspekter, den litterära textanalysens möjligheter. Definition(er) på ’litteratur’, kultur och litteratur, språk och litteratur; litteraturvetenskapen och dess uppgifter, litteraturvetenskapliga discipliner, olika litteraturvetenskapliga utgångspunkter, "skolor", sambandet mellan litteraturvetenskap och språkvetenskap; texten och den litterära texten; de litterära texternas struktur; syntaktiska, semantiska och pragmatiska aspekter av litterära texter samt deras analyser; den litterära textens inre och yttre förbindelsestruktur (kulturen och den litterära diskursen, intertextualitet); den litterära kommunikationen; de litterära genrernas problematik; texttyp och genre; olika frågor om och möjligheter till att åtskilja och definiera genrerna; lyriska, narrativa och dramatiska texter.

BBN-SKD-101 Danska 1A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/

BBN-SKN-101 Norska 1A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/

BBN-SKS-101 Svenska 1A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/

BBN-SKD-102 Danska 1B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/

BBN-SKN-102 Norska 1B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/

BBN-SKS-102 Svenska 1B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/

BBN-SKD16-103 Danska 1C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/

BBN-SKN16-103 Norska 1C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/

BBN-SKS16-103 Svenska 1C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/

BBN-SKD16-104 Danska 1D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/

BBN-SKN16-104 Norska 1D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/

BBN-SKS16-104 Svenska 1D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/

BBN-SKA-141 Nordisk historia 1.
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/
Nordens historia från början till 1500-talet. De första människorna i Norden. Skrivna källor, källornas rangordning och bedömning. Vikingatiden. Vikingarnas, norrmännens, normannernas stater. Staternas stabilisering i Norden. Feudalismens speciella nordiska typ. Sociala strukturer i Norden på 1100 och 1200-talet. Danmarks ledarroll, dess ekonomiska bakgrund. Den Nordiska unionen och Sveriges försök att bli självständig.

BBN-SKA-151 De nordiska länderna 1.
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/
Nordens geografi. Sociala strukturer, statsform, ekonomiska förhållanden (industri, finanser), samhällsintitutionernas system, trafik och vägar, kommunikation och media, rättssystemet och försvaret i de nordiska staterna.

BBN-SKA16-211 Införing i nordisk lingvistik 1.
(prov, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/
En inledning till språkvetenskap, en översikt över de nordiska språkens grammatik. De nordiska språkens plats och karateristiska egenskaper bland världens språk. Allmän grammatiska grundbegrepp: segmentell fonologi, fonetisk transkription (IPA och de skandinaviska nationella transkriptionssystemen), komplementär distribution, distinktiva och icke-distinktiva oppositioner, fonem och allofoner, fonologisk transkription, allofoniska realisationer, fonemsystemets beskrivning, overlapping och defektiv distribution, distinktiva drag, begreppet naturlig klass. Suprasegmentell (prosodisk) fonologi: fonotax, stavelsens problematik, kvantitet, betoning, “accent”, tonaccent i svenskan och norskan och dansk stød, intonation. Morfologi. Ordböjning: paradigm, ordstam, böjningsformer, morfosyntaktiska drag och kategorier, ordet (ordform, morfosyntaktiskt ord, lexem), avledning, sammansättning, morfologiska regler, morfologiska segmenteringsproblem, fonologiska, morfologiska, syntaktiska “clitics”, översikt over substantivböjning, adjektivböjning och verbböjning, ordklasser, semantiska närhetsrelationer, morfemmodellen.

BBN-SKA11-301 Införing i nordisk litteraturvetenskap 1.
(prov, 2 timmar/vecka, 5 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/
Översikt över de viktigaste danska, svenska och norska litteratur- och idéhistoriska epokerna och tendenserna fram till 1800-talets slut: reformationen, nationalromantiken, skandinavismen, ”det moderna genombrottet”, nyromantiken, nyrealismen. Analysen grundas huvudsakligen på skandinaviska litteraturvetenskapliga och litteraturteoretiska skolor.


2:a terminen

BBN-GER11-101 Germanska språk och kulturer
(prov, 3 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/

BBN-SKD16-105 Danska 2A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-101-104 stark/

BBN-SKN16-105 Norska 2A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-101-104 stark/

BBN-SKS16-105 Svenska 2A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-101-104 stark/

BBN-SKD16-106 Danska 2B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-101-104 stark/

BBN-SKN16-106 Norska 2B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-101-104 stark/

BBN-SKS16-106 Svenska 2B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-101-104 stark/

BBN-SKD16-107 Danska 2C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-101-104 stark/

BBN-SKN16-107 Norska 2C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-101-104 stark/

BBN-SKS16-107 Svenska 2C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-101-104 stark/

BBN-SKD16-108 Danska 2D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-101-104 stark/

BBN-SKN16-108 Norska 2D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-101-104 stark/

BBN-SKS16-108 Svenska 2D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-101-104 stark/

BBN-SKA-142 Nordisk historia 2.
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKA-141 stark/

BBN-SKA-152 De nordiska länderna 2.
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKA-151 stark/
De mindre kjente forhold i de skandinaviske landenes natur, samfunn, politikk og institusjonssystem. Oversikt over muligheten til å samle informasjon om disse emnene. Analyse av de spesielle, særegne og generelle fenomener.

BBN-SKA18-212 Införing i nordisk lingvistik 2.
(prov, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKA-211 stark/
Syntax. Syntax och semantik. Den syntaktiska analysen, mening, sats och satsdelar, formkategeriernas funktioner (subjekt, predikat, object, adverbial), de viktikare fraskategorierna och frasstrukturerna, meningstyper, satsdelarnas syntaktiska och semantiska funktioner (tema/rema), aktiv och passiv. Diderichsens satstruktur och dess möjligheter, den glossematiska skolan. Begreppet betydelse, gränslinjen mellan semantik och pragmatik.

BBN-SKA18-302 Införing i nordisk litteraturvetenskap 2.
(prov, 2 timmar/vecka, 5 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKA-301 stark/
Översikt över de viktigaste danska, svenska och norska litteratur- och idéhistoriska tendenserna under 1900-talet: presentation av modernistiska strömningar, det andra världskrigets och motståndets period, samt de litterära strävandena efter 1945 med hjälp av ett lyriskt, dramatiskt eller prosaverk, och/eller av en litteraturteoretisk text, med särskild hänsyn till de nutida skandinaviska litteraturteoretiska skolorna.

BBN-SKD18-001 Grundprov (danska)
(arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/

BBN-SKN18-001 Grundprov (norska)
(arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/

BBN-SKS18-001 Grundprov (svenska)
(arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/Fackutbildning:


3:e terminen

BBN-SKD16-201 Danska 3A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/

BBN-SKN16-201 Norska 3A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/

BBN-SKS16-201 Svenska 3A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/

BBN-SKD16-202 Danska 3B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/

BBN-SKN16-202 Norska 3B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/

BBN-SKS16-202 Svenska 3B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/

BBN-SKD16-203 Danska 3C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/

BBN-SKN16-203 Norska 3C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/

BBN-SKS16-203 Svenska 3C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/

BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatik 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
Fonetik och fonologi. Vokal- och konsonantfonemens realisationer, /r/-fonemets påverkan på vokalerna. De sekundära diftongernas tolkningsmöjligheter. “Consonant Gradation” i danskan. Stavelse, betoning och intonation. Stötens fonologi. Fonotax. Schwa-regler.

BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatik 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
Fonologi: skillnaden mellan fonetik och fonologi. De norska vokalernas och konsonanternas egenskaper, distinktiva drag. Morfologi: verbböjning, möjliga verbklasser. Substantivböjning. Distribution. Böjning med flektion och suffix. Stamvarianter. Adjektivböjning. Adjektivets komparation. Ordbildning. De produktiva ordbildningsmönstren.

BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatik 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
Fonologi och fonetik. Svenskans vokal- och konsonantsystem. Allofoner i svenskan. Reducerade former. De viktigare fonologiska reglerna. Svenskans fonotaktiska system. Svenskans prosodi. Betoning, kvantitet, ordaccent. Morfologi. Morfem. Ordbildning. De produktiva ordbildningsmönster. Översikt över ordklassernas böjningsmönster.

BBN-SKD16-701 Dansk deskriptiv grammatik 1B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
se BBN-SKD-221

BBN-SKN16-701 Norsk deskriptiv grammatik 1B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
se BBN-SKN-221

BBN-SKS16-701 Svensk deskriptiv grammatik 1B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
se BBN-SKS-221

BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
Litteraturhistorisk översikt över Danmarks litteratur från 1900-talets början till åren efter adnra världskriget. De viktigaste litterära strömningarna (det folkliga genombrottet, modernismens andra fas, kulturradikalismen, mellankrigstidens litteratur, Heretica, absurdismen, nyrealismen), de mest betydande författarna och deras verk (Jeppe Åkjer, Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelycke, Hans Hartig Seedorff, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Karen Blixen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Christian Kampmann och Anders Bodelsen).

BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
Norsk litteratur från början av nittonhundratalet till åren efter andra världskriget. De viktigaste litterära strömningarna (nyrealismen, nyromantiken, naturalismen, impressionismen), de mest betydande författarna och deras verk (K. Hamsun, S. Undset, S. Hoel, J. Falkberget, A. Øverland, A. Sandemose).

BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
Svensk litteratur från början av nittonhundratalet till åren efter andra världskriget. De viktigaste litterära strömningarna (borgerlig realism, proletärlitteratur, statarskolan, beredskapslitteratur, modernism, modern roman), de mest betydande författarna och deras verk (Edith Södergran, Harry Martinsson, Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman, Martin Koch, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson).

BBN-SKD16-711 Dansk litteratur 1B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
se BBN-SKD-311

BBN-SKN16-711 Norsk litteratur 1B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
se BBN-SKN-311

BBN-SKS16-711 Svensk litteratur 1B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
se BBN-SKS-311

BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikation
(prov, 2 timmar/vecka, 5 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-001 stark/
Semikommunikation i Skandinavien. Diakroni: från urnordiskan till de moderna skandinaviska språken. De centrala skandinaviska språkens (danskans, norskans, svenskans) jämförande undersökning, språkens ortografiska, fonologiska, morfologiska, syntaktiska och semantiska jämförelse. Likheter och skillnader. De icke-centrala skandinaviska språkens (isländskans och färöiskans) interskandinaviska strategier. Hur antar de enskilda skandinaviska språken låneord. Norskans roll, överbryggande avstånden i semikommunikationen. Orsaker och förklaringar. De i Norden talade icke-skandinaviska språkens situation. Den interskandinaviska kulturmiljön.


4:e terminen

BBN-SKD16-204 Danska 4A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-201-203 stark/

BBN-SKN16-204 Norska 4A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-201-203 stark/

BBN-SKS16-204 Svenska 4A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-201-203 stark/

BBN-SKD16-205 Danska 4B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-201-203 stark/

BBN-SKN16-205 Norska 4B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-201-203 stark/

BBN-SKS16-205 Svenska 4B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-201-203 stark/

BBN-SKD16-206 Danska 4C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-201-203 stark/

BBN-SKN16-206 Norska 4C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-201-203 stark/

BBN-SKS16-206 Svenska 4C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-201-203 stark/

BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatik 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-221 stark/
Morfologi: substantivböjning (fonologiska och morfologiska faktorer), distribution, förutsägelsens möjligheter, adjektivböjning, komparation. Verbets morfologi. De produktiva ordbildnings regler. Sammansättningar. Syntaks: passivkonstruktionernas syntaktiska och semantiska karakteristika. Tempus i danskan. Kongruensproblem mellan substantiv och verb. Reflexivitet i danskan. V-V konstruktioner. Konjunktioner. Ordföljdsregler i huvudsats och bisats. Adverbialen. Elliptiska konstruktioner. Diderichsens satsschema. Modeller.

BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatik 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-221 stark/
Syntax. Passivkonstruktioner och dess syntatktiska, semantiska beskrivning. Tempusets problematik i norskan. Reflexivitet: sin vs. hans/hennes. Subjektets roll i satsen. Ordföljd i huvudsats och bisats. Adverbialens placering. Strykningsregler. Elliptiska konstruktioner. En jämförelse av Diderichsens satsschema och frasstrukturen. Satstyper, sammansatta meningar. Modus, tempus, aspekt. Semantiska grundbegrepp, betydelsens beskrivning, talhandlingar.

BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatik 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-221 stark/
Ordfogningar och ledtyper. Satsdelar. Strykningsregler. Kongruens. Subjektets roll, subjektsregeln. Reflexiv syftning. Meningstyper. Huvudsats- och bisatsordföljd. Typer av bisatser. Bisatser med huvudsatskonstruktion. Ordföljdsprinciper. Tempus, modus, modalitet, aktionsart. Passivkonstruktioner. Semantik. Den språkliga symbolen. Egenskaper hos språkliga betydelser och relationer mellan olika slags betydelser. Pragmatik. Yttrandet, talhandlingen.

BBN-SKD16-702 Dansk deskriptiv grammatik 2B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-701 stark/
se BBN-SKD-222

BBN-SKN16-702 Norsk deskriptiv grammatik 2B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-701 stark/
se BBN-SKN-222

BBN-SKS16-702 Svensk deskriptiv grammatik 2B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-701 stark/
se BBN-SKS-222

BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
Litteraturhistorisk översikt över Danmarks litteratur från 1870 till 1900. De viktigaste litterära strömningarna (naturalismen, symbolismen), de mest betydande författarna och deras verk (Georg Brandes, Jens Peter Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg).

BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
Det moderna genombrottets norska litteratur från 1880 till 1910. De viktigaste litterära strömningarna (realismen, naturalismen, moraldebatt och kvinnofrågan), de mest betydande författarna och deras verk (H. Ibsen, B. Bjørnson, A. Kielland, J. Lie, A. Skram).

BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
Det moderna genombrottets svenska litteratur från 1880 till 1910. De viktigaste litterära strömningarna (Det unga Sverige, naturalismen, nittiotalet), de mest betydande författarna och deras verk (August Strindberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg).

BBN-SKD-712 Dansk litteratur 2B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
se BBN-SKD-312

BBN-SKN-712 Norsk litteratur 2B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
se BBN-SKN-312

BBN-SKS-712 Svensk litteratur 2B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
se BBN-SKS-312

BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- och idéhistoria A
(prov, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-001 stark/
Översikt över gemensamma och avvikande tendenser och strömningar I de tre nordiska litteraturerna, samt över de viktigaste strömningarna I Danmarks, Norges och Sveriges idéhistoria från 1800-talet till 1960-talet.

BBN-SKA11-721 Nordisk litteratur- och idéhistoria B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-001 stark/
se BBN-SKA-341


5:e terminen

BBN-SKD16-741 Danska 5A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-204-206 stark/

BBN-SKN16-741 Norska 5A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-204-206 stark/

BBN-SKS16-741 Svenska 5A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-204-206 stark/

BBN-SKD16-742 Danska 5B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-204-206 stark/

BBN-SKN16-742 Norska 5B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-204-206 stark/

BBN-SKS16-742 Svenska 5B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-204-206 stark/

BBN-SKA16-231 Nordisk språkhistoria 1A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-001 stark/
Nordens äldsta kulturkällor. Äldre urnordiskan: de germanska runorna, runteorierna, ortografi och fonologi. Runinskrifters analys. Yngre urnordiskan: synkopetiden och vikingatiden. De skandinaviska runorna: ortografi och fonologi. Yttre och inre lingvistik. Den fornöstnordiska och den fornvästnordiska grenen. Fornnorska vs. fornsvenska, forndanska. Det latinska alfabetets framträdande i Skandinavien.

BBN-SKA16-731 Nordisk språkhistoria 1B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-001 stark/
se BBN-SKD-231

BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
Dansk litteratur på 1800-talet. De viktigaste litterära strömningarna (romantiken, poetisk realism, biedermeier), de mest betydande författarna och deras verk (Henrik Steffens, Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Christian Winther, N. F. S. Grundtvig, P. M. Møller, St. St. Blicher, H. C. Andersen, B. S. Ingemann, S. Kierkegaard).

BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
Norsk litteratur under artonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (det nationala genombrottet, folkpoesin, den nynorska språkdebatten), de mest betydande författarna och deras verk (H. Wergeland, J. S. C. Welhaven, I. Aasen, J. Moe, P. C. Asbjørnsen, C. Collett).

BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
Svensk litteratur under artonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (romatiken, fosforisterna, göticismen, realismen), de mest betydande författarna och deras verk (P. D. A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, C. J. L. Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Viktor Rydberg, Johan Ludvig Runeberg, Carl Snoilsky).

BBN-SKD16-713 Dansk litteratur 3B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
se BBN-SKD-313

BBN-SKN16-713 Norsk litteratur 3B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
se BBN-SKN-313

BBN-SKS16-713 Svensk litteratur 3B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
se BBN-SKS-313

BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistoria A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-001 stark/
Gemensam kultur – nationella kulturer. En konsthistorisk översikt – musik, bildkonst, arkitektur, design och film i Skandinavien, betydande representanter. Konstmöten – kulturmöten inom och utanför Norden. Kulturellt samarbete i Norden från Skandinavismens tid till dagens institutioner i Nordiska Rådet.


6:e terminen

BBN-SKD16-751 Danska 6A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-741-742 stark/

BBN-SKN16-751 Norska 6A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-741-742 stark/

BBN-SKS16-751 Svenska 6A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-741-742 stark/

BBN-SKD16-752 Danska 6B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-741-742 stark/

BBN-SKN16-752 Norska 6B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-741-742 stark/

BBN-SKS16-752 Svenska 6B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-741-742 stark/

BBN-SKA16-232 Nordisk språkhistoria 2A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKA-231 stark/
Yngre middeldansk, mellomnorsk och yngre fornsvenska. Hansaförbundet, Birgitta-väckelserörelsen. Reformationen i Skandinavien. På väg mot ett modernt standardspråk. 1523-1607 Danmark: latinsk och tysk påverkan. Skriftnormens problem. Den danska bibelöversättningen (Kung Christian den III:es Bibel). Norge: den fornnorska traditionens nedgång. Statsadministrationens språkformer. Den påbörjande konflikten mellan danskan som prestigespråk och de talade norska dialekterna. Norvegismernas lag. Sverige. Gustav Vasas tid. Religiös litteratur. Olaus och Laurentius Petri och Laurentius Andrae. Tyskans och franskans påverkan. Det konsoliderade riksmålet. 1700-1814 språksituationen i Danmark. Norge: det nationella uppvaknandets tid i början av 1700-talet. Normaliseringstendenser. Litteratur på folkspråk. Norska ordlistor, de norska grammatikerna. Topografier. Sverige: Olof von Dalin, Carl von Linne, J. Ihre och deras språkvetenskapliga verksamhet. Svenska Akademins roll. 1814 Norge: språkutveckling mellan 1814 och 1830. På väg mot skrifspråkets norvegisering i Norge (H. Wergeland). Romantiken som språkligt genombrott på 1840-talet (Asbjørnsen och Moe). Ivar Aasens och Knud Knudsens verksamhet: revolution eller evolution. “Skandinavismens” påverkan på de enskilda nordiska språkens utveckling. Norska skrivregler från 1839 till idag. Norges officiella tvåspråkighet. Danmark, Island, Färöerna: en kort inledning.

BBN-SKA11-732 Nordisk språkhistoria 2B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKA-731 stark/
se BBN-SKA-232

BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
Dansk litteratur under sjuttonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (upplysningen, klassicismen, rokoko, litterära sällskap), de mest betydande författarna och deras verk (Ludvig Holberg, J. S. Sneedorff, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald). Utblick på dansk litteratur på slutet av 1900-talet.

BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
Norsk litteratur under sjuttonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (upplysningen, klassicismen), de mest betydande författarna och deras verk (H. A. Brorson, L. Holberg, Det Norske Selskab og J. H. Wessel, J. Ewald, E. Storm). Utblick på norsk litteratur före och efter moderniteten.

BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
Svensk litteratur under sjuttonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (upplysningen, klassicismen, tankebyggarorden, rokoko, gustaviansk poesi, förromantiken), de mest betydande författarna och deras verk (Olof von Dalin, Hedwig Charlotta Nordenflycht, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jacob Wallenberg, Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Carl Gustaf af Leopold, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Frans Michael Franzén). Utblick på svensk litteratur före och efter moderniteten.

BBN-SKD16-714 Dansk litteratur 4B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-001 stark/
se BBN-SKD-314

BBN-SKN16-714 Norsk litteratur 4B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-001 stark/
se BBN-SKN-314

BBN-SKS16-714 Svensk litteratur 4B
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-001 stark/
se BBN-SKS-314

BBN-SKA16-361 Fornnordisk litteratur och kultur A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-001 stark/
Begreppet fornnordisk litteratur och de historiska tidsåldrarna. Skriftlighetens och den medeltida kulturens spridning hos nordgermanerna. Kort införing i fornnordisk mytologi. Eddadiktningens tillkomst och dess historiska skikt: mytologisk epik, gnomisk diktning, vikingatidens hjältediktning, dikter om burgunderna og hunnerna. Eddadikternas metriska och stilistiska drag. Thulr och diktningens uppkomst i den fornisländska kulturen. Skaldediktningens början. Egill Skallagrímssons dikter. Harald Hårfagers, Håkon jarls og Erik Blodyx skalder. Snorri Sturlusons livsverk. Skaldpoesins metriska och stilistiska särdrag. Prosalitteraturens och den vetenskaplige litteraturens början. Biskopssagor. ”Landnamens” prosalitteratur. Konungasagor och den historisk litteratur I samband med dem. Islänningasagor. Fornålderssagor och dylika genrer. Översättningslitteraturen. Förbindelser mellan den höviska litteraturen i Europa och Island. Sagornas formella och stilistiska särdrag.

BBN-SKD-901 Slutuppsats (danska)
(uppsats, 4 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/

BBN-SKN-901 Slutuppsats (norska)
(uppsats, 4 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/

BBN-SKS-901 Slutuppsats (svenska)
(uppsats, 4 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/

BBN-SKD-902 Slutexamen (danska)
(arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-901 svag/

BBN-SKN-902 Slutexamen (norska)
(arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-901 svag/

BBN-SKS-902 Slutexamen (svenska)
(arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-901 svag/