INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ESkandinaviska Institutionen erbjuder forskarutbildning i litteraturvetenskap (dansk, norsk, svensk litteratur) och språkvetenskap (dansk, norsk, svensk lingvistik).
Utbildningen syftar till att utbilda experter (framtida lärare och forskare) med stora teoretiska och praktiska kunskaper om de skandinaviska språken, litteraturerna och den skandinaviska kulturen, att tillgodogöra sig och analysera allra nyaste forskningsresultat inom fältet, formulera forskningsmål, att planera och organisera forskningsarbetet, samt att delta i det inhemska och utländska yrkeslivet också.
För att antas till forkarutbildningen krävs en avlagd examen (en femårsutbildning eller MA) i skandinavisk filologi, samt en forskningsplan.
Utbildningen omfattar sex terminer, varunder studenterna avlägger kurserna (både teoretiska och praktiska). Undervisningen sker mestadels individuellt. De teoretiska kurserna ger studenterna möjlighet att fördjupa sig i respektive vetenskapsgrenens teoretiska frågor, och under den praktiska undervisningen tillägnar sig studenterna grunderna till undervisningen och forskningen vid universitetet.
Utbildningen avslutas med ett omfattande prov samt forskarexamen.